direct naar inhoud van Regels
Plan: Paraplubestemmingsplan Parkeernormen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.PPParkeernorm2018-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan Parkeernormen" van de gemeente Beverwijk;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0375.PPParkeernorm2018-VG01 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen;

1.3 ruimtelijke plannen:

bestemmingsplannen, beheersverordeningen.

Hoofdstuk 2 ALGEMENE REGELS

Artikel 2 Relatie met onderliggende plannen

2.1 Toepassingsbereik

De in dit bestemmingsplan opgenomen regels gelden in aanvulling op de regels van de volgende ruimtelijke plannen:

bestemmingsplan/beheersverordening   vastgesteld   plan-ID  
Bestemmingsplan
Groene Westrand  
14-11-2013   NL.IMRO.0375.BPGroenewestrand-VG01  
Bestemmingsplan
Haven De Pijp - Parallelweg  
28-02-2013   NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01  
Bestemmingsplan
Plesmanweg  
29-10-2009   NL.IMRO.0375.WGBPLESMANWEG04-BP0 1  
Beheersverordening
Overbos-Adrichem-Willem Alex.  
04-04-2013   NL.IMRO.0375.BVOverbAdrWAPlants-VG01  
Bestemmingsplan
Beneluxlaan  
02-10-2008   NL.IMRO.03750000BPBeneluxlaan-  
Bestemmingsplan
Breestraat e.o.  
06-11-2008   NL.IMRO.03750000BPBreestraateo-  
Beheersverordening
Marlo Center-Oranjebuurt  
20-06-2013   NL.IMRO.0375.BVMarloOranje-VG01  
Beheersverordening
Wijkertoren-Overbos (rest deel)  
19-03-2015   NL.IMRO.0375.BVWijkertOverbos-VG01  
Bestemmingsplan
Stationsgebied 2012  
27-06-2013   NL.IMRO.0375.BPSTATIONSGEBIED-VG01  
Bestemmingsplan
Noorderweg 13 (postzegel)  
13-03-2014   NL.IMRO.0375.BPNoorderweg13-VG01  
Bestemmingsplan
De Buitenlanden  
26-06-208   NL.IMRO.03750000BPBuitenlanden-  
Beheersverordening
Groene Oostrand (herziening)  
06-05-2014   NL.IMRO.0375.BVGrOostrandherz-VG01  
Bestemmingsplan
Kagerweg  
14-11-2013   NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01  

2.2 Bestemmingsregels

De regels van de ruimtelijke plannen benoemd onder artikel 2.1 blijven onverminderd van kracht.

2.3 Uitwerkings- en wijzigingsregels

De regels van dit bestemmingsplan zijn niet van toepassing in de gevallen waarbij op grond van het onderliggende bestemmingsplan toepassing wordt gegeven aan een uitwerkingsplicht of een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een (bouw)plan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere (bouw)plannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Algemene bouwregels

4.1 Uitsluiten aanvullende werking bouwverordening

De voorschriften van de bouwverordening (onderwerpen van stedenbouwkundige aard) met betrekking tot parkeren blijven buiten toepassing.

Artikel 5 Algemene gebruiksregels

5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik dat strijdig is met de in de onderliggende ruimtelijke plannen gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden of bouwwerken waarbij niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig de vigerende gemeentelijke parkeernormen, tenzij de aard en omvang van het gebruik niet leidt tot significante parkeerbehoefte.

5.2 Uitzondering

Het verbod als bedoeld in lid 5.1, geldt niet voor bestaand legaal gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.

5.3 Voorwaardelijke verplichting
  • a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het uitbreiden en/of het wijzigen van de functie van gebouwen en gronden, zoals toegestaan op grond van de onderliggende ruimtelijke plannen zoals bedoeld in Artikel 2, wordt slechts verleend indien wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig de vigerende gemeentelijke parkeernormen, tenzij de aard en omvang van de omgevingsvergunning voor het bouwwerk en/of de uitbreiding en/of de wijziging van het gebruik van bouwwerken en/of gronden niet leidt tot extra parkeerbehoefte;
  • b. het bepaalde onder a is niet van toepassing indien op basis van het advies van een verkeerskundige blijkt dat er op andere wijze is/wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid, of het voldoen aan het geldende gemeentelijke parkeerbeleid door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit;
  • c. parkeergelegenheid die is gerealiseerd om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid dient in stand te worden gehouden.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 Overgangsrecht bouwwerken
6.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
6.1.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 6.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 6.1.1 met maximaal 10 %.

6.1.3 Uitzondering

Lid 6.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

6.2 Overgangsrecht gebruik
6.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

6.2.2 Veranderen strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 6.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

6.2.3 Onderbreken strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 6.2.1 na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

6.2.4 Uitzondering

Lid 6.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende (bestemmings)plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan Parkeernormen".