direct naar inhoud van Kennisgeving
vastgesteld
NL.IMRO.0375.OVMeerstr104106-VG01

Kennisgeving

Omgevingsvergunning Meerstraat 104-106 in de gemeente Beverwijk.

 

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd voor de activiteit bouwen van een winkel en vier bovenwoningen (twee appartementen en twee maisonnettes). De afwijking ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan is met name gelegen in het kunnen realiseren van twee extra (boven)woningen.


De termijn waarbinnen beroep kan worden aangetekend begint op vrijdag 3 februari 2012 en duurt zes weken.

Projectgebied

De omgevingsvergunning betreft een projectgebied op het perceel gelegen aan de Meerstraat 104-106 te Beverwijk. De precieze begrenzing is weergegeven in de ruimtelijke onderbouwing en is op de voorgeschreven wijze op www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

 

Hogere grenswaarden

In het kader van het benodigde besluit hogere grenswaarden, zal parallel aan onderhavige terinzagelegging, de Milieudienst IJmond zorgdragen dat het besluit hogere grenswaarden ter inzage wordt gelegd.

Zienswijzen

De termijn dat de omgevingsvergunning alsmede het besluit hogere grenswaarde ter inzage ligt, begint op zaterdag 4 februari 2012 en eindigt op vrijdag 16 maart 2012. Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank Haarlem. In uw beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepsschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift wordt griffierecht in rekening gebracht.


Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de rechtbank. Het projectbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


De besluit(en) met bijbehorende stukken zijn te raadplegen en te downloaden via de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook is ze te raadplegen op http://www.beverwijk.nl.


Op werkdagen is de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken in te zien bij het Centrale Publieksbureau van het Stadskantoor van Beverwijk, Stationsplein 48 (1948 LC) Beverwijk. Het Centraal Publieksbureau is geopend op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en op overige werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 9.00 tot 12.30 uur.


Verdere verloop procedure


Het projectbesluit en de bouwvergunning treden in werking op de dag direct na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt echter niet als er een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de rechtbank wordt gedaan, waarvoor ook griffierecht verschuldigd is. Na een uitspraak van de rechter is nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Beverwijk, 24 januari 2012


Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk