direct naar inhoud van 5.2 Bestemmingen
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

5.2 Bestemmingen

Bedrijf

Het bestemmingsplangebied omvat een bedrijventerrein dat voor het grootste gedeelte bestaat uit de staalproducerende inrichting Tata Steel IJmuiden BV. Vanwege de specifieke bedrijfsvoering met de bijbehorende hoge milieucategorie 6 heeft de inrichting een bestemming “op maat” gekregen. Dit houdt in dat bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan die verband houden met de staalproductie. Op gronden die niet behoren tot de inrichting Tata Steel IJmuiden BV worden alle bedrijven in ten hoogste milieucategorie 4.2 (en voor een klein gedeelte in ten hoogste categorie 3.2. en 4.1.) toegestaan alsmede de bestaande bedrijven in een hogere categorie. Daarnaast zijn op deze locaties, dus de locaties die niet behoren tot de inrichting Tata Steel IJmuiden BV., ook bedrijfsactiviteiten van het staalbedrijf toegestaan tot ten hoogste de op de plankaart aangeduide milieucategorie. Er is een bevoegdheid tot afwijken opgenomen voor het toestaan van nieuwe bedrijven in twee milieucategorieën hoger dan rechtstreeks is toegestaan (bijvoorbeeld van 4.1. naar 5.1.). Bij het wel of niet toepassen van de bevoegdheid tot afwijken spelen onder andere de exacte bedrijfsactiviteiten en de locatie (afstand tot gevoelige functies) een belangrijke rol. Tevens is een bevoegdheid tot afwijken opgenomen om bestaande bedrijven die tot een hogere categorie behoren dan algemeen toegestaan, elders op het terrein te vestigen/uit te breiden.

Voor de onderdelen van het plangebied die deel uitmaken van het Business Park Ymond zijn in beginsel de vigerende of reeds opgestelde (concept)bestemmingsplannen overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

Teneinde de risico's op gebied van externe veiligheid te beheersen is geregeld dat nieuwe BEVI-inrichtingen niet zijn toegestaan, behoudens middels toepassing van een wijzigingsbevoegdheid. Ook nieuwe risicovolle actviteiten bij bestaande BEVI-inrichtingen zijn niet toegestaan evenals verplaatsing of uitbreiding van risicovolle activiteiten die behoren tot de bestaande BEVI-inrichtingen. Er kan afgeweken worden van de voorgaande bepalingen, met inachtneming van voorwaarden in verband met de externe veiligheid.

Voorts zijn kwetsbare objecten uitgesloten om met het BEVI strijdige situaties voor de toekomst te voorkomen. Van deze bepaling kan worden afgeweken voor bedrijven die als kwestbaar dienen te worden aangemerkt en voor zover de randvoorwaarden op het gebied van externe veiligheid in acht worden genomen.

Voor wat betreft de hoogten van gebouwen en bouwwerken is aangesloten bij de bestaande hoogten op het terrein. In het algemeen is een hoogte voor gebouwen en bouwwerken toegestaan van 60 m. Voor het zuidwestelijk gedeelte (op het grondgebied van Velsen) geldt, gelet op de aanwezigheid van hogere gebouwen en bouwwerken, een maximale bouwhoogte van 90 m en ter plaatse van de hoogovens 120 m.

Op het voorgaande zijn enkele uitzonderingen. In de randzones van het plangebied is een maximale hoogte voor gebouwen toegestaan van 20 m (vanwege de overgang naar de omgeving). Voor bouwwerken, geen gebouwen, geldt in de randzone wel een hoogte van 60 m. Op het terrein zijn verschillende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, aanwezig die reeds hoger zijn dan de hiervoor toegestane hoogten. Deze gebouwen/bouwwerken krijgen een specifieke hoogteaanduiding. Voor schoorstenen geldt bovendien een afwijkende maximale bouwhoogte van 150 m.

In het algemeen is op het bedrijventerrein een bebouwingspercentage toegestaan van 80%. Aan de randen van het gebied geldt echter een lager bebouwingspercentage (50% of 70%), tenzij momenteel reeds meer bebouwing aanwezig is. Voor de onderdelen van het plangebied die deel uitmaken van het Business Park Ymond zijn in beginsel de vigerende of reeds opgestelde (concept)bestemmingsplannen overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Voor het Heemskerkse gedeelte, het noordgebied van Business Park Ymond, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een hogere hoogte (tot 60 m) toe te staan dan de nu opgenomen 20 m en 30 m. Hiervan kan uitsluitend gebruik worden gemaakt indien gebleken is dat de hogere hoogte noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Tata Steel IJmuiden BV.

Groen

Deze bestemming is gegeven aan het groengebied dat het plangebied doorsnijdt. Voor het overige zijn enkele groenzones overgenomen uit de verschillende (concept)bestemmingsplannen voor het Business Park Ymond. Op gronden met deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan.

Kantoor (uitsluitend van toepassing op gemeente Beverwijk)

Deze bestemming is gegeven aan het bestaande kantoorpand in de groenzone op het grondgebied van Beverwijk. De toelaatbare bouwhoogte is 12 m welke is opgenomen in de regels.

Verkeer

Deze bestemming is gegeven aan de openbare wegen in het plangebied. De wegen op het bewaakte (niet-openbaar toegankelijke) industrieterrein zijn opgenomen binnen de bestemming Bedrijf. Gebouwen zijn op deze gronden niet toegestaan, behoudens ter plaatse van de op de plankaart opgenomen bouwvlakken.

Water (niet van toepassing op gemeente Beverwijk)

Deze bestemming is met name gegeven aan het gedeelte van het Noordzeekanaal dat gelegen is binnen het plangebied en aan de Staalhaven. Voor de plandelen met de bestemming Water op Velsens grondgebied en voor zover in eigendom bij het staalbedrijf is een wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming Bedrijf opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast indien (onder andere) is gebleken dat de waterhuishoudkundige belangen niet worden aangetast.

Waterstaat-Waterkering (niet van toepassing op gemeente Heemskerk)

De in het plangebied aanwezige waterkering en bijbehorende beschermingszones hebben de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering gekregen. Naast de andere aan deze gronden toegekende bestemmingen, zijn de gronden tevens bestemd voor de instandhouding van de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Ten behoeve van de dubbelbestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

Leiding (-Gas-1, -2, -3 en -4, -Leidingenstrook en -Water)

De in het plangebied aanwezige leidingen (voor zover deze geen onderdeel uitmaken van een ter plaatse gevestigde inrichting) en bijbehorende zones hebben de dubbelbestemming Leiding Gas-1, -2, -3 en -4, Leiding -Leidingstrook of Leiding-Water gekregen. Naast de andere aan deze gronden toegekende bestemmingen, zijn de gronden tevens bestemd voor de bescherming van de leidingen. Ten behoeve van de andere bestemmingen mag uitsluitend worden gebouwd na advies van de leidingbeheerder. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden.

Waarde-Archeologie

Omdat er voor het gehele bestemmingsplangebied een middelhoge en hoge trefkans geldt, is voor het gehele gebied de dubbelbestemming Archeologisch Waardevol Gebied opgenomen. Als gevolg hiervan zijn bouwwerken met een grotere planomvang dan 500 m2en die op een grotere diepte dan 60 cm onder de grond plaatsvinden uitsluitend toegestaan indien uit archeologisch (bureau)onderzoek is gebleken dat de (mogelijke) archeologische waarden zijn veiliggesteld. Hetzelfde geldt voor werken en werkzaamheden.