direct naar inhoud van 4.4 Conclusie PlanMER
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

4.4 Conclusie PlanMER

Op grond van de resultaten van de onderzoeken in het planMER wordt geconcludeerd dat uitvoering van het bestemmingsplan niet leidt tot onaanvaardbare milieuhinder of een aantasting van het woon- en leefklimaat. Ten aanzien van beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt geconcludeerd dat de effecten van mogelijke ontwikkelingen kunnen worden gemitigeerd zodat bij vergunningverlening voor nieuwe activiteiten of wijziging van bestaande activiteiten kan worden voldaan aan de verplichtingen op basis van de Natuurbeschermingswet. Ten aanzien van de Flora en fauna in het ontwikkelingsgebied wordt geconcludeerd dat er mogelijk sprake is van aantasting en verstoring van beschermde soorten maar dat effecten kunen worden gemitigeerd en gecompeseerd. Daarvoor is wel een ontheffing nodig op grond van de Flora- en faunawet.

Op basis van het planMER wordt tevens geconcludeerd dat de uitvoering van het bestemmingsplan Tata Steel mogelijk is binnen de geldende (milieu)wet- en regelgeving.