direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

4.1 Inleiding

Bij het opstellen van een bestemmingsplan voor een industrieterrein spelen milieuaspecten een belangrijke rol. Dit heeft onder andere te maken met de noodzaak om afstand aan te houden tussen de bedrijven als milieubelastende bron en milieugevoelige functies in de omgeving (milieuzonering). Ook voor andere milieuaspecten geldt dat de bedrijfsactiviteiten invloed hebben invloed op de milieusituatie op en rond industrieterreinen.

Voor het voorliggende bestemmingsplan is een planMER en een Passende beoordeling opgesteld. De rapportage is zodanig opgebouwd dat deze tevens conclusies bevat over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en een onderbouwing vormt voor de conclusie dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op de planMER-plicht en wordt een samenvatting gegeven van het uitgevoerde planMER. Voor een volledige weergave van het MER wordt verwezen naar het separatie planMER.