direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

3.3 Gemeentelijk beleid

Gemeente Velsen

Structuurvisie Velsen 2015

De structuurvisie Velsen 2015 heeft als doel een actueel en samenhangend kader te scheppen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente tot aan 2015. Het is een ruimtelijke vertaling en een verdere uitwerking van de toekomstvisie 2010. Het programma dient te leiden tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de leefkwaliteit. In de Structuurvisie is aangegeven dat de industrie in IJmond een prominente plaats inneemt en dat de milieuruimte een kritische factor vormt voor de ontwikkeling. Het plangebied is aangeduid als bestaand werkgebied. Specifiek voor Tata Steel IJmuiden BV is vermeld dat Tata Steel IJmuiden BV de staalproductie stapsgewijs wil verhogen van 6,5 naar 8 miljoen ton. Anderzijds staat vermeld dat het de ambitie is van de gemeente om Oud-IJmuiden te transformeren tot woongebied.

In de structuurvisie wordt dan ook geconstateerd dat voornoemde ambities de overheid en de industrie plaatst voor een enorme inspanning om beide doelen te harmoniseren.

Inmiddels is de “Intentieverklaring Ruimte voor wonen en werken in de IJmond (2006)” gesloten waarin overeenstemming is bereikt over beide doelen alsmede over andere woningbouwontwikkelingen zoals Velsen-Noord en Wijk aan Zee.

Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (2004)

In het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan van de gemeente zijn de hoofdlijnen van het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente vastgelegd voor de komende 15 jaar. Over de bereikbaarheid van Velsen-Noord en de Velsertraverse zegt het LVVP dat op de Velsertraverse een aantal belangrijke verkeersstromen richting de Velsertunnel samen komen: de stroom vanuit Tata Steel IJmuiden BV en de woonkern Velsen-Noord, de stroom vanuit Beverwijk/Heemskerk en de stroom vanuit het bedrijventerrein en de Bazaar. Deze stromen zijn op sommige momenten te groot om te kunnen worden verwerkt op het kruispunt aan de westkant van de A22. Door middel van een wisselstrook is het mogelijk de bestaande wegcapaciteit beter te benutten en beter af te stemmen op de verschillende omstandigheden. De capaciteit van de toerit en de tunnel zal daardoor maatgevend worden. De aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk is gerealiseerd. De druk op de Velsertraverse zelf zal hierdoor echter niet verminderen en zal zelfs toenemen als gevolg van autonome groei en de uitbreiding van onder andere bedrijvigheid. In Beverwijk is een tweede ontsluiting aan de noordzijde gerealiseerd, welke een deel van het verkeer direct zal afleiden naar de A9.

Gemeente Beverwijk

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (2011)

Het plan beschrijft een groot aantal verkeersmaatregelen voor de korte en lange termijn in en rond Beverwijk. Deze maatregelen moeten genomen worden om Beverwijk bereikbaar te houden, niet alleen met de auto, maar ook met de fiets en openbaar vervoer. Belangrijke kapstok in het plan is de ringstructuur van Beverwijk, bestaande uit een buitenring voor doorgaand regionaal verkeer, een stedelijke ring voor verkeer dat in de stad moet zijn en een centrumring voor verkeer dat in het centrum moet zijn. De N197, de Oostelijke Doorverbinding en de A22 zijn essentiële schakels voor de ringstructuur. Een ander belangrijk punt in het plan is een samenhangend fietsnetwerk, dat comfortabel, direct, aantrekkelijk en veilig moet zijn. Dit fietsnetwerk en voldoende stallingsmogelijkheden op de grote bestemmingen moeten zorgen dat meer mensen de auto laten staan en de fiets pakken, vooral op de korte afstanden. Ook het netwerk voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen, met het trein- en busstation van Beverwijk als belangrijkste overstappunt van de Noordelijke IJmond

Gemeente Heemskerk

Structuurvisie Heemskerk 2020, Kiezen voor Kwaliteit (2011)

De structuurvisie is in juni 2011 vastgesteld. De structuurvisie is een actualisatie van de bestaande structuurvisie 'Kiezen voor Kwaliteit' uit 2003, waarin het sinds 2003 opgestelde (sectorale) beleid is verwerkt. Daarnaast sorteert de structuurvisie voort op de in 2009 door de Raad vastgestelde Strategische Toekomstvisie voor 2040, getiteld 'Heemskerk, geheim van de IJmond'.

In de structuurvisie staat aangegeven dat Tata Steel de grootste werkgever in de regio is. De lokale bedrijvigheid is van oudsher voor een belangrijk deel afhankelijk van de voormalige hoogovens. In economische zin maakt Heemskerk onderdeel uit van de regio IJmond. De regio IJmond fungeert als belangrijk onderdeel van het Noordzeekanaalgebied en als westelijk deel van de Metropoolregio Amsterdam, waardoor delen van het bedrijfsleven op internationale schaal opereren. Tegelijkertijd is een ander deel van het bedrijfsleven veel meer regionaal en soms zelfs alleen lokaal georiënteerd. Voor de economische ontwikkeling van Heemskerk wordt ingezet op regionale samenwerking in vraag en aanbod. Daarmee zijn in Heemskerk tot 2020 voldoende mogelijkheden voor de markt. Optimalisatie van de bestaande werkgebieden en inbreiding waar mogelijk staan voorop.

Het plangebied is in de structuurvisie aangeduid als bedrijventerrein. Voor het betreffende bedrijventerrein zijn geen specifieke doelstellingen opgenomen in de structuurvisie. Het plangebied betreft met name een bestaand bedrijventerrein en is daarmee in overeenstemming met de structuurvisie.