direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal en regionaal beleid
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

3.2 Provinciaal en regionaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland (2010)

De provincie Noord-Holland heeft in het kader van de nieuwe Wro een structuurvisie opgesteld voor de gehele provincie. De structuurvisie is op 16 februari 2010 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Op 22 juni 2010 is de structuurvisie door Provinciale Staten vastgesteld. In de structuurvisie Noord-Holland 2040 vormen drie hoofdbelangen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie.

  • 1. Ruimtelijke kwaliteit: hiervoor wordt vooral gefocust op behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen, natuurgebieden en groen om de stad.
  • 2. Duurzaam ruimtegebruik: waarbij milieukwaliteiten, behoud en ontwikkeling van verkeers- en vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting en voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw, visserij en andere economische activiteiten een belangrijke rol spelen.
  • 3. Klimaatbestendigheid: voor voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast, schoon drink, grond- en oppervlaktewater en ruimte voor het opwekken van duurzame energie.

In de structuurvisie is het plangebied aangeduid als een bestaand (deels havengebonden) bedrijventerrein.

Intentieverklaring Ruimte voor wonen en werken in de IJmond (2006)

De gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk, de provincie Noord-Holland, Tata Steel IJmuiden BV, de Kamer van Koophandel Amsterdam en FED IJmond hebben met het Waterlandakkoord overeenstemming bereikt over woningbouwontwikkelingen in de regio enerzijds en bedrijfsontwikkeling anderzijds. Onderdeel van het akkoord is onder andere het mogelijk maken van de woningbouwontwikkelingen Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, Wijk aan Zee en Westelijk Beverwijk. Anderzijds mag nieuwe woningbouw in de omgeving de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven niet beperken. Bovendien is er instemming van partijen over de revisievergunning Tata Steel IJmuiden BV waarbij de feitelijke staalproductie wordt verhoogd tot 8 miljoen ton (herziene milieuvergunning, verleend januari 2007 en op 16 oktober 2008 hersteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 28 mei 2008).

Natuurbeheerplan 2012 (2011)

Gedeputeerde Staten hebben op 20 september 2011 het natuurbeheerplan vastgesteld. In het Natuurbeheerplan staat waar welke soort natuur, agrarische natuur en landschap aanwezig is, of ontwikkeld kan worden. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ecologische verbindingszones. Ook staat in het Natuurbeheerplan hoe de in Noord-Holland aanwezige natuur, agrarische natuur of landschap beheerd moeten worden.

Het groengebied langs de Zeestraat (gemeente Beverwijk) maakt volgens het Natuurbeheerplan onderdeel uit van de EHS met als natuurdoeltype Duinbos.

Het bestemmingsplan is in overeenstemming met het Natuurbeheerplan, aangezien in het groengebied geen ontwikkelingen zijn voorzien.