direct naar inhoud van 2.2 Nieuwe ontwikkelingen
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

2.2 Nieuwe ontwikkelingen

Business Park Ymond

In de jaren 90 van de vorige eeuw heeft Tata Steel IJmuiden BV de strategische terreinbehoefte voor haar activiteiten geactualiseerd. Hieruit is voortgekomen dat ongeveer 100 ha aan de noord- en oostkant van het terrein van Tata Steel IJmuiden BV door herinrichting en ontwikkeling benut kon worden voor nieuwe economische activiteiten.

Het betreft de volgende deelgebieden:

  • Triport (gemeente Velsen)
  • Centraal emplacement Zuid (gemeente Velsen)
  • Centraal emplacement Noord (gemeente Beverwijk)
  • Willem Bakkerweg (gemeente Beverwijk)
  • Noordgebied (gemeente Heemskerk)

Voor de Velsense deelgebieden (Triport en Centraal emplacement Zuid) is er reeds sinds 2000 een goedgekeurd bestemmingsplan aanwezig. De herinrichting van deze deelgebieden is inmiddels nagenoeg afgerond. De gemeente Velsen streeft echter naar een sterke reductie van het aantal bestemmingsplannen op haar grondgebied waardoor het wenselijk is bestemmingsplan Business Park Ymond op te nemen in nieuwe bestemmingsplannen.

Omdat het deelgebied Triport hoofdzakelijk wordt ingenomen door niet-Tata Steel IJmuiden BV gerelateerde bedrijvigheid, is dit deelgebied opgenomen in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Velsen-Noord (onherroepelijk geworden in 2010). Het deelgebied Centraal Emplacement Zuid behoort voor een groot deel wel tot de inrichting Tata Steel IJmuiden BV (o.a. de centrale werkplaats) en is derhalve opgenomen in het bestemmingsplan industrieterrein Tata Steel.

De Beverwijkse deelgebieden (Centraal emplacement Noord en Willem Bakkerweg) zijn inmiddels ook opgenomen in een onherroepelijk bestemmingsplan, waarmee de herontwikkeling kan aanvangen. Omdat het hier een recent bestemmingsplan betreft (onherroepelijk geworden in 2006) worden deze deelgebieden, die overigens niet tot de Tata Steel IJmuiden BV -inrichting behoren, buiten het nieuwe bestemmingsplan Industrieterrein Tata Steel gehouden.

Voor het Heemskerkse deelgebied (Noordgebied) van Business Park IJmond is tot op heden geen nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Wel is in 2004 een conceptbestemmingsplan opgesteld dat niet verder in procedure is gebracht. De herinrichting van het Noordgebied is derhalve nog niet ter hand genomen. Wel is in het deelgebied het waterproductiebedrijf van het Provinciaal Waterleidingsbedrijf Noord-Holland (PWN) aanwezig. Het terrein van PWN beslaat een oppervlakte van circa 10 ha. Het Heemskerkse deelgebied (Noordgebied) is in dit bestemmingsplan opgenomen. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de gewenste ontwikkeling.

Herontwikkeling Noordgebied

Voor de deelgebieden Centraal emplacement Noord, Willem Bakkerweg en het Noordgebied is het “Stedenbouwkundig Plan Business Park Ymond” (Grontmij, 2000) opgesteld. Het stedenbouwkundig plan vormt in grote lijnen nog immer de basis voor de herinrichting van het Noordgebied. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het stedenbouwkundig plan een inrichtingssuggestie betreft, waarbij -binnen een aantal randvoorwaarden- een andere situering van voorzieningen mogelijk is. Hieronder worden de hoofdlijnen van het stedenbouwkundig plan benoemd, voor een volledige beschrijving wordt verwezen naar het stedenbouwkundig plan.

Het stedenbouwkundig plan gaat uit van een efficiënt ingericht terrein met een groene uitstraling, in aansluiting op het duingebied en de binnenduinrandzone, waarin de westelijke randweg is ingepast. Het groen dient zowel ter verhoging van de visuele kwaliteit van het bedrijventerrein alsook voor een zekere overgang naar de omgeving toe. Inspelend op het reliëf van het landschap is gekozen voor een aflopende hoogte van de bebouwing (30 meter aan de zuidzijde van het Noordgebied en 20 m de noordzijde). Voorts is gezocht naar een flexibele verkavelingstructuur, zodat kan worden ingespeeld op allerlei marktontwikkelingen. Het Noordgebied is gereserveerd voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.2, met een ontheffingsmogelijkheid tot categorie 5.3 De mogelijkheid is hier opengehouden om grotere transportbedrijven te vestigen. Het betreft dan transportbedrijven die eigenlijk te groot zijn voor het deelgebied Centraal emplacement Noord (gemeente Beverwijk) dat in het stedenbouwkundig plan bedoeld is voor transport en logistieke bedrijven. De ontsluiting van het Noordgebied vindt plaats via een ringweg, de Waterweg, die aansluit op de westelijke randweg. Het parkeren dient opgelost te worden op eigen terrein.

Omdat Tata Steel IJmuiden BV overweegt – gelet op het tijdsverloop en de gewijzigde bedrijfsomstandigheden- de betreffende gronden alsnog in te zetten voor de eigen bedrijfsvoering, is hiermee in het bestemmingsplan rekening gehouden. De toegestane milieucategorieën en de maximaal toegestane hoogten (20 m en 30 m) blijven in beginsel van toepassing. Echter het plan kan gewijzigd worden teneinde een hogere hoogte toe te staan (tot 60 m) indien dit noodzakelijk blijkt voor de bedrijfsvoering van het staalbedrijf.

Overige ontwikkelingen

Voor het overige zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend voor het plangebied. De bestaande situatie -te weten de bestaande bedrijven- zullen dan ook de basis vormen voor de bestemmingslegging in het nieuwe bestemmingsplan. De mogelijkheid voor vestiging van nieuwe/andere bedrijven wordt overigens wel opengehouden in het bestemmingsplan. Dit met inachtneming van de huidige milieurandvoorwaarden (zie ook hoofdstuk 4).