direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

1.4 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk Gebiedsvisie (hoofdstuk 2) wordt een beschrijving gegeven van de huidige en toekomstige situatie in het plangebied. In hoofdstuk 3 volgt een samenvatting van het relevante beleid op Europees, rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op de uitgevoerde planMER en overige onderzoeken in verband met mogelijke (milieu)beperkingen. In hoofdstuk 5 volgt de juridische planbeschrijving. In dit hoofdstuk wordt onder andere de wijze van bestemmen uiteengezet. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid. Tot slot zijn in hoofdstuk 7 de resultaten opgenomen van de inspraak en het overleg met instanties zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

In de toelichting wordt verwezen naar bijlagen.