direct naar inhoud van 1.1 Algemeen
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

1.1 Algemeen

Het plangebied Industrieterrein Tata Steel strekt zich uit over drie gemeenten: Velsen, Beverwijk en Heemskerk. De drie gemeenten hebben besloten om gezamenlijk één bestemmingsplan op te stellen voor het gehele terrein. Het systeem van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) neemt uiteraard wel met zich mee dat de drie gemeenteraden afzonderlijk het bestemmingsplan –voor het betreffende gedeelte van het gebied- dienen vast te stellen. Juridisch gezien zal er dan ook sprake zijn van drie bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen zijn echter voor wat betreft opzet en inhoud volledig op elkaar afgestemd.

De directe aanleiding om voor het hoogoventerrein een nieuw bestemmingsplan op te stellen is gelegen in het feit dat:

  • de meeste bestemmingsplannen die nu gelden voor het plangebied (ruim) ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er wettelijk gezien aanleiding is om ze te actualiseren;
  • de wens bestaat om de bestaande regeling te uniformeren en te globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor het hele plangebied;
  • in 2006 de “Intentieverklaring Ruimte voor wonen en werken in de IJmond” is gesloten tussen de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, de provincie Noord-Holland, Tata Steel IJmuiden BV , de Kamer van Koophandel Amsterdam en Federatie de ondernemende IJmond (FED). Hierin zijn afspraken gemaakt over woningbouwontwikkelingen enerzijds en bedrijfsontwikkelingen anderzijds (zie ook hoofdstuk 2.1.).

De centrale doelstelling van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het hoogoventerrein luidt als volgt:

“tot een reductie en actualisering van het aantal bestemmingsplannen te komen, gebaseerd op een eenduidige bestemmingsplanregeling voor het gehele plangebied.”

Met het bestemmingsplan wordt behoud en ontwikkeling – binnen de milieurandvoorwaarden - van de bedrijvenfunctie van het gebied nagestreefd.