direct naar inhoud van 6.2 Planvorm
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

6.2 Planvorm

Dit bestemmingsplan vormt in eerste instantie het juridisch kader voor de bestaande functies binnen het plangebied. In het bestemmingsplan is binnen duidelijke grenzen een zekere flexibiliteit opgenomen. Zo zijn er duidelijke bouwvlakken aangegeven, maar deze zijn ruim om de bestaande bebouwing getrokken. In zijn algemeenheid is geregeld dat 70% van een bouwperceel mag worden bebouwd. Waar de bebouwing binnen het bouwvlak wordt gerealiseerd, is niet nader bepaald. Ook is er één bouwhoogte opgenomen voor in principe alle gebouwen: 12 meter. Voor het bedrijventerrein is de milieuzonering bepaald op basis van gevoelige functies in de omgeving. Hierdoor is er een grote mogelijkheid voor de uitwisselbaarheid van functies binnen het gebied.

Op de verbeelding zijn alle functies zodanig bestemd, dat het mogelijk is om met het bijbehorende renvooi (verklaring van de bestemmingen) te zien welke bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied gegeven zijn. In de bijbehorende regels zijn de bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de gebruiksregels alsmede de eventuele bestemmingsspecifieke ontheffingsbevoegdheden te vinden.