direct naar inhoud van 4.8 Verkeer en parkeren
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

4.8 Verkeer en parkeren

Parkeren 

Wat betreft parkeren is de geldende regel dat bedrijven zorg dragen voor voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, voor zowel bezoekers als werknemers. Met name langs de Parallelweg (meubelboulevard) wordt momenteel door een aantal ondernemers verzocht om een parkeerregulering. Door stijgende parkeertarieven binnenstad Beverwijk gaan centrumbezoekers en werknemers steeds vaker (gratis) buiten het centrum parkeren, wat ten koste gaat van parkeerareaal voor de meubelboulevard. Een bestuurlijk standpunt is nog niet bekend, maar wordt zeker in het nader uit te werken parkeerbeleidsplan opgenomen. Een geactualiseerd parkeerbeleidsplan wordt verwacht in de loop van 2012.

De gemeente Beverwijk beschikt over vastgestelde parkeernormen, die van tijd tot tijd worden herzien. De wens van Verkeer is dat in nieuwe bestemmingsplannen een verwijzing wordt opgenomen naar de parkeernormen. Uit de tekst in het bestemmingsplan moet duidelijk blijken dat steeds verwezen wordt naar de meest recente normen. Voordeel van deze constructie is dat gedurende de geldigheidsduur van een bestemmingsplan het parkeerbeleid kan worden aangepast aan de actuele behoefte.

Wegcategorisering

De Parallelweg en Wijkermeerweg zijn belangrijke gebiedsontsluitingswegen, die onderdeel uitmaken van de Buitenring, zoals aangegeven in het in 2011 vastgestelde GVVP. Alle overige wegen zijn erftoegangswegen.

Aangezien de Oostelijke Doorverbinding deel 2 (Parallelweg Broekpolder) in 2011 gereed is, wordt eind 2011 besloten om de Aagtenpoort af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De Aagtenpoort wordt dan ingericht als een verbinding voor langzaam verkeer, waarbij rekening wordt gehouden met een waterverbinding door de Aagtenpoort. Tevens wordt hierbij rekening gehouden met de ontwikkeling dat de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang wordt omgezet naar een ongelijkvloerse kruising, waarbij langzaam verkeer gebruik maakt van een tunnel onder spoorlijn en naastgelegen Spoorsingel.