direct naar inhoud van 4.3 Milieuzonering bedrijvigheid
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

4.3 Milieuzonering bedrijvigheid

4.3.1 Toetsingskader

Normstelling

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:

  • ter plaatse van woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
  • rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Beleid

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en gevoelige functies met betrekking tot milieu in voldoende mate mee te nemen, wordt in dit bestemmingsplan gebruikgemaakt van een milieuzonering. Deze milieuzonering vindt plaats aan de hand van een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. De Staat van Bedrijfsactiviteiten is overgenomen uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009).

In dit bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' (SvB). Deze SvB wordt toegepast voor bedrijventerreinen. Deze SvB gaat uit van het aanhouden van richtafstanden tussen bedrijfsactiviteiten en milieugevoelige functies. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype "rustige woonwijk"; voor andere omgevingstypen dan een rustige woonwijk kunnen kleinere richtafstanden worden gehanteerd).

Voor een nadere toelichting op de aanpak van de milieuzonering met behulp van de Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

4.3.2 Onderzoek

Uitgangspunten milieuzonering

Het plangebied betreft een bedrijventerrein dat voor een zeer groot deel gezoneerd is conform de Wet geluidhinder. In het plangebied en de omgeving komen de volgende omgevingstypen voor waarmee in de milieuzonering rekening is gehouden:

Gemengd gebied

  • De bestaande bebouwing aan de westzijde van de A22 ligt op relatief grote afstand van het plangebied. Vanwege de ligging direct langs de A22 en de mate van functiemenging die in het gebied plaatsvindt (centrumfuncties zoals detailhandel, station, kantoren en horeca) kan dit gebied beschouwd worden als gemengd gebied (zoals ook is aangegeven in het bestemmingsplan Breestraat e.o.). Dit gebied wordt van de zware bedrijvigheid afgeschermd door de aanwezige woonboulevard. In het uiterste geval worden ten opzichte van deze bebouwing de richtafstanden volgens het omgevingstype 'gemengd gebied' gehanteerd.
  • Woningen langs de Kanaaldijk (die geen onderdeel uitmaken van het gezoneerde industrieterrein). De betreffende woningen langs de Kanaaldijk zijn omringd door de bedrijvigheid van het gezoneerde industrieterrein. Derhalve wordt voor deze woningen uitgegaan van het omgevingstype 'gemengd gebied'. De richtafstanden voor dit gebiedstype worden voor deze woningen gehanteerd.

Hotel op het gezoneerde industrieterrein 

Een hotel is geen geluidsgevoelige functie volgens de Wet geluidhinder, maar uit jurisprudentie blijkt dat bij dergelijke functies wel rekening moet worden gehouden met het aspect geluid. Het hotel ligt echter op een gezoneerd industrieterrein, waar zelfs voor geluidgevoelige functies geen geluidsnormen gelden. Voor het aanwezige hotel geldt dat met deze functie in de milieuzonering rekening is gehouden door in de directe omgeving alleen bedrijven uit maximaal categorie 3.2 toe te staan. In de milieuzonering wordt er hierdoor zorg gedragen dat de meest zware bedrijven zich niet direct naast het hotel kunnen vestigen. Hierdoor wordt een aanvaardbaar verblijfsklimaat in het hotel gewaarborgd.

Uitwerking milieuzonering

Op grond van de eerder genoemde uitgangspunten is de milieuzonering op de plankaart opgenomen. Afhankelijk van de locatie op het industrieterrein zijn bedrijven uit maximaal categorie 3.1 tot en met 5.2 toegestaan. Voor deze bedrijven geldt, afhankelijk van de categorie, een richtafstand van 30 tot 700 m ten opzichte van een gemengd gebied. Op het gezoneerde industrieterrein worden overigens bedrijven toegelaten die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken (zoals bedoeld volgens de Wet geluidhinder).

Inventarisatie toegelaten bedrijven

De in het plangebied aanwezige bedrijven zijn geïnventariseerd en ingeschaald in de categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Een enkel bedrijf valt in een hogere categorie dan algemeen toelaatbaar wordt geacht. Deze bedrijven krijgen een specifieke aanduiding (zie de volgende tabel). Hierdoor zijn deze specifieke bedrijfsactiviteiten volgens het bestemmingsplan toegestaan. Bij bedrijfsbeëindiging of –verplaatsing mag zich ter plaatse alleen een soortgelijk bedrijf vestigen of een bedrijf dat past binnen de algemene toelaatbaarheid. Voor de RWZI die in deze tabel is genoemd, zijn in de milieuvergunning de geurcontouren vastgesteld.

Adres   Naam en aard bedrijf   SBI- code   Inschaling SvB   Algemeen toelaatbaar  
Randweg 17   RWZI, met afdekking voorbezink- basssins, 100.000-300.000 i.e.   9001 A2   4.2   3.2
 
Randweg 17   Gasontvangststation W213   40 A1   3.1   3.2  

Conclusie

In dit bestemmingsplan wordt door de gehanteerde milieuzonering, die in de bestemmingsplanregeling is opgenomen, zorg gedragen voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van aanwezige milieugevoelige functies en worden de bedrijven niet in hun functioneren belemmerd.