direct naar inhoud van 4.1 Onderzoeksplicht vanwege mer-wetgeving
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

4.1 Onderzoeksplicht vanwege mer-wetgeving

Toetsingskader

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:

  • de kenmerken van de projecten;
  • de plaats van de projecten;
  • de kenmerken van de potentiële effecten.

Onderzoek en conclusies

In dit bestemmingsplan wordt vestiging van bedrijven die in het kader van het milieuspoor (omgevingsvergunning voor het milieu) mer-beoordelingsplichtig of projectmer-plichtig zijn uitgesloten. Er is voor dit bestemmingsplan op dit vlak dan ook geen sprake van een planmer-plicht.

Tevens kan de wijziging van een bestaand industrieterrein in het kader van een ruimtelijk plan mer-beoordelingsplichtig zijn volgens het Besluit m.e.r. Dit is het geval indien deze wijziging betrekking heeft op meer dan 75 ha. De plannen voor de herstructurering van het bedrijventerrein zijn nog niet voldoende concreet en worden in de komende periode verder uitgewerkt. Voor het voorliggende bestemmingsplan zijn dan ook de huidige juridisch-planologische kaders als uitgangspunt genomen: er is geen sprake van een (planmatige) herstructurering van meer dan 75 ha. Wel zijn door een flexibele bestemmingslegging (qua bouwvlakken en bouwhoogte) veranderingen van de huidige situatie mogelijk. Dit zal meer plaatsvinden op individueel bedrijfsniveau (één of enkele bedrijfspercelen). Dit betekent dat geen mer-beoordelingsplicht geldt, maar wel sprake is van een vormvrije mer-beoordeling. Gelet op de kenmerken van het project (zoals de schaal van de veranderingen in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals deze in de volgende paragrafen zijn opgenomen. Voor het bestemmingsplan is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r.