direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied ligt dicht tegen het stadscentrum van Beverwijk aan. De A22 en de spoorlijn Alkmaar-Haarlem zorgen echter voor een scheiding tussen het plangebied en het stadscentrum. De A22 is deels gelegen in het plangebied en bepaalt door zijn vorm een deel van de structuur van het plangebied. Het water (Zijkanaal A, de haven en de Ringvaart) zijn voorts belangrijke structuurdragers.

Het hele plangebied heeft een orthogonale verkavelingsstructuur. Door de verschillende afstanden tussen de ontsluitingswegen is er een grote diversiteit in oppervlakte van kavels. In de huidige situatie kan er een onderscheid worden gemaakt in functioneel gebruik tussen het gezoneerde industrieterrein Haven De Pijp en de woonboulevard van de Parallelweg. Daarnaast is in het zuiden van het plangebied Fort Velsen aanwezig. Op alle drie de gebieden wordt hieronder nader ingegaan.

Haven De Pijp

Haven De Pijp vormt de zeehaven van Beverwijk, die toegankelijk is voor binnenvaartschepen en zeeschepen tot een diepgang van 8 m. De haven beschikt over meer dan 700 m kade. In de onmiddellijke omgeving van de haven bevinden zich diverse opslagloodsen, waardoor de haven bij uitstek geschikt is voor overslag. Daarbij komt dat de ontsluiting van de haven zowel aan zeezijde als landzijde goed is. Dit komt enerzijds door de ligging aan het Noordzeekanaal en anderzijds door de vrijwel directe toegang op snelwegen. De gemeente wil zich in blijven zetten om optimaal van de ligging aan het water gebruik te maken. Daarom wordt in het bestemmingsplan opgenomen dat in een zone om de haven heen uitsluitend havengebonden bedrijven aanwezig zijn. Verschillende bedrijven die in deze zone aanwezig zijn, zijn op dit moment geen havengebonden bedrijven. Hiervoor wordt opgenomen dat de bedrijfsactiviteiten ter plaatse kunnen worden voorgezet.

Verder van het water af, is een grote mix aan andere bedrijvigheid te vinden. De mix zit zowel in de omvang van de bedrijven (groot en klein) als in de grote diversiteit aan bedrijfsactiviteiten.

Binnen het plangebied bevinden zich drie inrichtingen die volgens de Wet geluidhinder zoneringsplichtig zijn: een mortelcentrale, een asfaltcentrale en een rioolwaterzuivering. Hierdoor is sprake van een gezoneerd industrieterrein. Daarnaast zijn er op het terrein op verschillende locaties Bevi-inrichtingen (risicovolle inrichtingen) gelegen. De gemeente is van mening dat dergelijke bedrijven thuishoren op een grootschalige bedrijventerrein als De Pijp.

Het bedrijventerrein is op dit moment functioneel en economisch verouderd. Zoals ook uit hoofdstuk 2 is gebleken, zijn er verschillende plannen om het gebied te herstructureren. Op dit moment zijn de plannen hiervoor nog niet concreet genoeg dat dit in het bestemmingsplan kan worden vertaald. In dit bestemmingsplan wordt wel het uitgangspunt gehanteerd dat de juiste bedrijven op de juiste plek moeten zitten: rondom het water havengebonden bedrijvigheid en voor de rest van het terrein bedrijfsactiviteiten uit een zo hoog mogelijke categorie.

Onderdeel van het plangebied vormt voorts de strook tussen de Kanaalweg en Zijkanaal A. Dit maakt formeel geen onderdeel uit van het (gezoneerde industrie)terrein Haven De Pijp. Hier is een aantal bedrijven gevestigd dat ruimtelijk en functioneel geen onderdeel uitmaakt van Haven De Pijp, maar ruimtelijk meer hoort bij het bedrijventerrein aan de overzijde van de Kanaalweg (Wijkermeer). Vanwege de ligging aan het water, is er echter voor gekozen dit eveneens onderdeel te laten zijn van het plangebied. Behalve dat er geen sprake is van een gezoneerd industrieterrein, gelden voor het gebied dezelfde uitgangspunten.

Binnen het plangebied is één knelpunt aanwezig: in de Ringvaart liggen 22 woonboten. In het verleden zijn door de gemeente 13 woonboten van Zijkanaal A en uit de haven naar deze locatie verplaatst. Sinds die tijd is het aantal toegenomen tot 22. Deze zijn hier zonder vergunning neergelegd.

Parallelweg

Aan de Parallelweg is de woonboulevard gelegen. In het gebied zijn circa 35 verkooppunten verspreid aanwezig, die met name vallen in de categorie woninginrichting. De meeste winkels bevinden zich in het midden- en lagere marktsegment. De woonwinkels liggen verspreid over een grote afstand aan een doorgaande weg, waardoor geen sprake is van een samenhangend winkelgebied. De opzet en uitstraling van de woonboulevard is verouderd. De concentratie van de woonboulevard ligt op dit moment aan de noordzijde van de Parallelweg, ten westen van de Industrieweg. Aan de zuidzijde van de Parallelweg zijn eveneens enkele vestigingen gelegen. In de kop van de haven ligt een horecaschip.

Fort Velsen

Aan het eind van de 19e eeuw werd het oostelijk deel van de gemeente opgenomen in de Stelling van Amsterdam. De Vestingwet van 1874 was het politieke startsein voor de bouw van de Stelling van Amsterdam. De bouw van de stelling strekte zich uit over de jaren 1880 tot 1920 en behelsde de bouw van onder andere forten en sluizen, aanleg van dijken en kanalen en beplanting van delen van het gebied.

In Beverwijk liggen het Fort Sint Aagtendijk, de liniedijk (soms Vuurlijn genoemd) en het Fort bij Velsen. Dit laatste Fort maakt onderdeel uit van het plangebied. De omgeving van de beide forten is door de groeiende omvang van Beverwijk en de havenontwikkelingen rondom Velsen en Beverwijk sterk gewijzigd. Van Fort Velsen is zelfs een deel van de betonnen gebouwen gesloopt. Binnen Fort Velsen is een deel van de bebouwing in gebruik voor bedrijfsdoeleinden. Daarnaast ligt er een woonark en een tjalk. Deze worden positief bestemd.