direct naar inhoud van 2.3 Gemeente
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

2.3 Gemeente

Structuurvisie Beverwijk 2015+ 'Verleiden tot verblijven' (2009)

Op 26 juni 2009 is de Ontwerp-Structuurvisie ter inzage gelegd ten behoeve van inspraak en vooroverleg. De raad heeft medio 2010 de structuurvisie met inachtneming van de inspraakreacties van inwoners en uitkomsten van het vooroverleg met verschillende instanties en overheden, welke hebben geleid tot enkele voorstellen, aanpassingen en verbeteringen die op 15 december door B&W zijn behandeld, vastgesteld.

De Pijp is als lopend project opgenomen in de structuurvisie. Aangegeven is dat wordt gestart met de herstructurering van De Pijp, gericht op verduurzamen van dit industriegebied en kunnen laten behouden van havengerelateerde industrie. De herstructurering van het gebied is vooral gericht op ontwikkeling tot een toekomstbestendig bedrijventerrein met:

 • uitbreiding kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid;
 • investering in infrastructuur en beeldkwaliteit;
 • samenhang tussen De Pijp en bedrijventerreinen in de regio.

De Pijp, de Kop van de Haven en de omgeving is aangegeven als één van de sleutelprojecten. In het kader hiervan zijn een aantal prioriteiten genoemd:

 • aanleg kistendam;
 • verbeterde zonering van het bedrijventerrein: elk bedrijf op de juiste plek;
 • verruimde presentatie van de A9;
 • betrekken van de Kop van de Haven bij de beeldkwaliteit en intensiteit van de Woonboulevard;
 • verbeterde toegankelijkheid en ontsluiting.

 

Met dit bestemmingsplan wordt zo veel mogelijk voldaan aan de uitgangspunten van de structuurvisie. De aanleg van de kistendam wordt mogelijk gemaakt. Voorts is een inwaartse milieuzonering opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van een zo ruim mogelijke milieuzonering die mogelijk is gezien de ligging van omliggende woningen. Het sleutelproject voor De Pijp, de Kop van de Haven en de omgeving wordt in de komende tijd verder uitgewerkt. Indien daarvoor planologische wijzigingen noodzakelijk zijn, zal dit met een aparte procedure mogelijk worden gemaakt.

Detailhandelsstructuurvisie Beverwijk

De doelstellingen van de detailhandelsstructuurvisie voor Beverwijk zijn:

 • het behouden en versterken van de positie van Beverwijk als winkelstad voor Beverwijk en de regio;
 • het in onderlinge samenhang bepalen en uitbouwen van de gewenste positie van de verschillende winkelconcentraties;
 • het optimaal ruimte bieden aan en sturen van nieuwe detailhandelsontwikkelingen, passend bij de beoogde positie van de verschillende winkelconcentraties.

Ten aanzien van de Woonboulevard aan de Parallelweg wordt aangegeven dat de grote omvang voldoende kansen biedt om in de toekomst een functie te vervullen als regionale woonboulevard. Hiertoe is een verbetering van de ruimtelijke structuur en de uitstraling van dit winkelgebied noodzakelijk. Er moet gestreefd worden naar een compacte structuur met meer samenhang tussen de verschillende aanbieders. Ook een herinrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het creëren van een woonplein met een attractief verblijfsgebied, draagt bij aan de samenhang in het gebied. Om het concept te versterken en bovendien de gewenste positie van het centrum van Beverwijk niet te ondermijnen, is het gewenst hoofdzakelijk winkels in de woonbranche toe te staan.

In het bestemmingsplan worden de bestaande detailhandelsvestigingen positief bestemd. Daarbij wordt een flexibele bestemming aangehouden, waardoor verbeteringen binnen bepaalde grenzen mogelijk zijn, zonder dat hiervoor een aparte procedure hoeft te worden doorlopen. In de komende periode worden de plannen voor de woonboulevard verder uitgewerkt. Mocht blijken dat ontwikkelingen worden voorgestaan die niet passen binnen het bestemmingsplan, dan zal hiervoor een aparte procedure worden doorlopen.

Beverwijk bedreven

De bedrijventerreinenvisie geeft een integraal beeld met een praktische en concreet toepasbare werking op de toekomst van de bedrijventerreinen in Beverwijk, qua profiel, aanpak en functionaliteit. Tevens geeft het antwoord hoe Beverwijk voor de toekomst richting kan geven aan haar ruimtelijk economisch beleid voor de onderscheidende werklocaties. De ambitie van de gemeente Beverwijk is om de bedrijventerreinen economisch sterker en aantrekkelijker te maken. Beverwijk wil hiermee de werkgelegenheid stimuleren, met de focus op kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid.

In de visie is de herstructurering van het bedrijventerrein De Pijp met name uitgelicht, omdat het bedrijventerrein functioneel en economisch verouderd is. Deze situatie dreigt zich verder te verslechteren waardoor een slechte ruimtelijke kwaliteit in dit deel van de stad ontstaat en de economische functie van het havengebied voor Beverwijk niet (optimaal) wordt benut. De totale capaciteit van de haven wordt - afgezet tegen de trend naar grotere schepen - steeds beperkter: dichter naar de kop van de haven toe, neemt de economische bruikbaarheid af. Juist terwijl de haven toekomst heeft. Met efficiënte investeringen in de haven kan de economische levensduur van de haven verlengd worden.

De plannen voor herstructurering van het bedrijventerrein worden in de komende periode verder uitgewerkt. De huidige juridisch-planologische kaders zijn het uitgangspunt voor onderhavig bestemmingsplan. Door een flexibele bestemmingslegging (ruime bouwvlakken met een bebouwingspercentage, een eenduidige bouwhoogte en een milieuzonering die is toegespitst op de algemene toelaatbaarheid) zijn veranderingen van de huidige situatie wel mogelijk.

Conclusie

In de verschillende gemeentelijke beleidsstukken wordt ingezet op ontwikkeling of herstructurering van zowel het havengebied De Pijp als de woonboulevard Parallelweg. Voor beide gebieden is nog niet concreet bekend op welke wijze invulling wordt gegeven aan de herstructurering. In dit bestemmingsplan is er daarom voor gekozen om de mogelijkheden voor gebruik en bouwen zo ruim mogelijk te houden, afgestemd op de huidige mogelijkheden en rekening houdend met de huidige functies en wet- en regelgeving. Een deel van de herstructurering zal plaatsvinden op de huidige percelen, waarbij aanpassing van de bestemmingslegging niet noodzakelijk zal zijn. Mocht bij de nadere uitwerking van de herstructurering blijken dat dit niet past in het bestemmingsplan, dan zal hiervoor een aparte procedure worden opgestart.