direct naar inhoud van 2.1 Rijk
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

2.1 Rijk

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR is als ontwerp gepresenteerd. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. De structuurvisie vervangt onder meer de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040 en de Mobiliteitsaanpak. Daar streeft het Rijk naar met een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid.

Daarnaast verstevigt de SVIR het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. De verantwoordelijkheid om te sturen in de ruimtelijke ordening wordt door de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte nog meer bij de provincie en gemeenten gelegd. Zo laat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal over aan provincies. Dit houdt in dat de betekenis van de nationale structuurvisie voor het bestemmingsplangebied zodoende zeer beperkt blijft. Het relevante beleidskader wordt gevormd door provincie en vooral de gemeente.

De SVIR geeft onder meer aan dat unieke cultuurhistorische waarden moeten worden geborgd. In het plangebied ligt Fort Velsen, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, dat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. In de SVIR zijn de objecten en ensembles van de Werelderfgoedlijst expliciet benoemd als unieke cultuurhistorische waarde. Voor het Fort Velsen is een aparte dubbelbestemming opgenomen ter bescherming van de waarden. Op deze manier worden de cultuurhistorische waarden in het plangebied geborgd.

De SVIR staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg.

AMvB Ruimte (2009)

De nationale belangen uit de SVIR die juridische borging vragen, worden geborgd in de AMvB Ruimte. Deze AMvB wordt in juridische termen aangeduid als het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De AMvB is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf. Met de AMvB Ruimte geeft het Rijk aan dat ingezet wordt op zuinig ruimtegebruik, bescherming van kwetsbare gebieden en bescherming van het land tegen overstroming en wateroverlast.

In de AMvB Ruimte is de Stelling van Amsterdam aangewezen als erfgoed van uitzonderlijke universele waarden. De kernkwaliteiten en begrenzing hiervan dienen in provinciale verordening te worden uitgewerkt en vervolgens in bestemmingsplannen te worden vertaald en gewaarborgd. Dit is met een specifieke dubbelbestemming gewaarborgd.

Voor het overige vormt het rijksbeleid geen belemmering voor dit bestemmingsplan, gezien de ligging van het plangebied en de aard van het plan (conserverend).

Beoordeling van objecten langs autowegen en autosnelwegen

Met dit beoordelingskader kunnen Rijkswaterstaat (op basis van de Wbr) en andere vergunningverlenende overheden (met name op basis van de Wabo) voor objecten langs auto(snel)wegen beoordelen in hoeverre de verkeersveiligheid in het geding is. Hierbij is met name van belang dat visuele afleiding (objecten die niet relevant zijn voor de rijtaak) de verkeersveiligheid niet verslechtert. Mede op basis van dit beoordelingskader is een specifieke bestemming opgenomen voor de A22, waarbinnen reclame-uitingen niet zijin toegestaan.