direct naar inhoud van Artikel 5 Detailhandel
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

Artikel 5 Detailhandel

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volumineuze detailhandel;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - woonbranche': uitsluitend detailhandel in de branche wonen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens horeca uit ten hoogste categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens kantoren;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en toegangswegen.

5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

5.2.1 Gebouwen en overkappingen
 • a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 12 m;
 • c. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 m;
 • d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt per bouwperceel ten hoogste 70%;
 • e. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onderlinge afstand van ten minste 3 m.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. de opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • b. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan.

5.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van de regels om ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - woonbranche' detailhandel toe te staan uit andere branches dan de branche wonen, met dien verstande dat:

 • a. voorzien wordt in voldoende parkeerbehoefte;
 • b. de detailhandel door de aard en/of omvang niet passend is in het centrum van Beverwijk.

5.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan ter plaatse van de 'wro-zone - wijzigingsgebied' wijzigen ten behoeve van de realisatie van horeca, met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte ten hoogste 12 m bedraagt, met een hoogteaccent van ten hoogste 30 m;
 • b. rekening wordt gehouden met het naastgelegen LPG-tankstation als potentiële risicobron;
 • c. voorzien moet worden in voldoende parkeergelegenheid;
 • d. naar mening van het bevoegd gezag sprake is van een verantwoorde situatie ten aanzien van externe veiligheid.