direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - Haven
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

Artikel 4 Bedrijf - Haven

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Haven' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 • a. havengebonden bedrijven, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': uitsluitend bedrijven tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': uitsluitend bedrijven tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': uitsluitend bedrijven tot en met categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.1': uitsluitend bedrijven tot en met categorie 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
  • 5. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.2': uitsluitend bedrijven tot en met categorie 5.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
 • b. voor zover op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan niet-havengebonden bedrijven aanwezig zijn, tevens niet-havengebonden bedrijven, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': uitsluitend bedrijven tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': uitsluitend bedrijven tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': uitsluitend bedrijven tot en met categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.1': uitsluitend bedrijven tot en met categorie 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
  • 5. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.2': uitsluitend bedrijven tot en met categorie 5.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen.

4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

4.2.1 Gebouwen en overkappingen
 • a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 12 m;
 • c. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 m;
 • d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt per bouwperceel ten hoogste 70%;
 • e. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onderlinge afstand van ten minste 3 m.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 9 m;
 • c. de bouwhoogte van een antenne-installatie bedraagt ten hoogste 30 m;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:
  • 1. binnen het bouwvlak: 12 m;
  • 2. buiten het bouwvlak: 4 m.

4.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • b. activiteiten uit kolom 1 van de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
 • c. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is op onbebouwde gronden niet toegestaan;
 • d. per bedrijf is kantoorvloeroppervlakte die meer bedraagt dan 50% van de bedrijfsvloeroppervlakte niet toegestaan; kantoorvloeroppervlakte van meer dan 400 m² per bedrijf is in geen geval toegestaan;
 • e. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
 • f. in afwijking van het bepaalde in lid 4.1 zijn niet-havengebonden bedrijven toegestaan, voor zover zij aanwezig waren op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan.

4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1 Afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 4.1:

 • a. om bedrijven toe te laten uit ten hoogste twee categorieën hoger dan in lid 4.1 genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 4.1 genoemd;
 • b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 4.1 genoemd.

4.4.2 Afwijken van de kantoorvloeroppervlakte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 4.3 onder f, voor een kantoorvloeroppervlakte van ten hoogste 3.000 m², mits het kantooraandeel niet meer bedraagt dan 50% van de bedrijfsvloeroppervlakte. Van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt, indien vestiging van het betrokken bedrijf bij een belangrijke openbaarvervoerlocatie niet mogelijk is vanwege:

 • a. een tekort aan ruimte bij openbaarvervoerlocaties in de regio;
 • b. een zodanig groot en extensief ruimtebeslag, dat realisering bij een openbaarvervoerlocatie in relatie tot de beschikbare capaciteit en het aanbod aan arbeidsintensieve functies niet gewenst is;
 • c. de milieuhygiënische situatie.

4.4.3 Afwijken ten behoeve van een windturbine

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 4.1 om een windturbine toe te staan, met dien verstande dat is aangetoond dat de windturbine naar aard en invloed passend is op de betreffende locatie.

4.5 Wijzigingsbevoegdheid
4.5.1 Wijzigingsbevoegdheid voor consumentenvuurwerk

Burgemeester en wethouders kunnen het plan ter plaatse van de gronden met de bestemming Bedrijf zodanig wijzigen dat de opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is toegestaan. De afstand tussen een vuurwerkopslagplaats en (geprojecteerde) kwetsbare objecten, zoals in het Vuurwerkbesluit bedoeld, bedraagt ten minste de veiligheidsafstand die in het Vuurwerkbesluit is voorgeschreven.

4.5.2 Wijzigingsbevoegdheid voor Bevi-inrichtingen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan ter plaatse van de gronden met de bestemming Bedrijf zodanig wijzigen dat Bevi-inrichtingen zijn toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de 10-6-contour voor het plaatsgebonden risico of - indien van toepassing - de afstand, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 van het Bevi jo artikel 2 lid 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen, is gelegen:
  • 1. binnen het bouwperceel van de Bevi-inrichting;
  • 2. op gronden met de bestemming Verkeer, Groen of Water;
 • b. in de toelichting bij het wijzigingsbesluit dient een verantwoording te worden gegeven van het groepsrisico in het invloedsgebied van de inrichting.

4.5.3 Wijzigingsbevoegdheid voor planmer-plichtige activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen het plan ter plaatse van de gronden met de bestemming Bedrijf zodanig wijzigen dat activiteiten, zoals bedoeld in lid 4.3 onder d, zijn toegestaan, mits vooraf een milieueffectrapportage wordt opgesteld volgens de eisen op grond van de Wet milieubeheer.