direct naar inhoud van Artikel 17 Algemene gebruiksregels
Plan: Stationsgebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPSTATIONSGEBIED-VG01

Artikel 17 Algemene gebruiksregels

17.1 Bestaand gebruik

Het gebruik van gronden dat niet voldoet aan de gebruiksregels, niet zijnde bouwregels, van dit plan is toegestaan en mag worden voortgezet, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. het gebruik bestond ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;
 • b. het gebruik in overeenstemming is met het voorheen geldend planologische regime;
 • c. de omvang van het gebruik niet mag worden vergroot.
17.2 Gebruik van onbebouwde gronden
17.2.1 Algemeen verbod

Het is verboden de in het plan begrepen gronden voor zover en zo lang zij onbebouwd blijven te gebruiken voor doeleinden, welke in strijd zijn met de in het plan gegeven bestemmingen.

17.2.2 Specifiek verbod

Onverminderd het bepaalde in lid 17.2.1 is het in elk geval verboden de gronden te gebruiken voor:

 • a. het storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;
 • b. het opslaan van goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
 • c. het opslaan van onklare voer- en vaartuigen of onderdelen hiervan;
 • d. opslaan van vuurwerk;
 • e. prostitutie;
 • f. een seksinrichting;
 • g. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens.
17.2.3 Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 17.2.2 is niet van toepassing op:

 • a. vormen van gebruik als bedoeld in lid 17.2.2, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond ingevolge de bestemming, de bestemmingsomschrijving en/of de overige regels mag worden gebruikt;
 • b. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan wel ter verwezenlijking van de bestemming.
17.3 Gebruik van bouwwerken
17.3.1 Algemeen verbod

Het is verboden de in het plan begrepen bouwwerken te gebruiken voor doeleinden, welke in strijd zijn met de in het plan gegeven bestemmingen.

17.3.2 Specifiek verbod

Onverminderd het bepaalde in lid 17.3.1 is het in ieder geval verboden:

 • a. de in het plan toegestane bouwwerken te gebruiken voor prostitutie en/of als seksinrichting;
 • b. vuurwerk op te slaan;
 • c. bouwwerken, welke zijn gebouwd na een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de omgevingsvergunning werd verleend;
 • d. bouwwerken waarvan het gebruik slechts mogelijk was na een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de omgevingsvergunning werd verleend.
17.4 Ondergeschikte bouwdelen

Voor zover het gebruik van ondergeschikte bouwdelen zoals bedoeld in lid 16.2 niet past binnen de desbetreffende bestemming, worden deze gebruiksregels buiten beschouwing gelaten.