direct naar inhoud van Artikel 5 Gemengd
Plan: Stationsgebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPSTATIONSGEBIED-VG01

Artikel 5 Gemengd

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. treinstation;
 • c. detailhandel;
 • d. dienstverlening;
 • e. horeca tot ten hoogste categorie 1a zoals bedoeld in de als bijlage 2 opgenomen Staat van Horeca-activiteiten;
 • f. horeca tot ten hoogste categorie 1c zoals bedoeld in de als bijlage 2 opgenomen Staat van Horeca-activiteiten; met een maximale omvang zoals aan horeca tot en met categorie 1c binnen de bestemming aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;

met daaraan ondergeschikt:

 • g. (fiets)parkeervoorzieningen;
 • h. verhardingen, wegen en paden;
 • i. in- en uitritten;
 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. water.
5.2 Bouwregels

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bouwregels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bouwregels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 6 m voor een luifel, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel 1';
  • 2. 3 m voor een luifel, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel 2';
  • 3. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen en andere bouwwerken voor de voorgevelrooilijn;
  • 4. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn;
  • 5. 3 m voor overige andere bouwwerken.