direct naar inhoud van Artikel 4 Cultuur en ontspanning - Bioscoop
Plan: Stationsgebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPSTATIONSGEBIED-VG01

Artikel 4 Cultuur en ontspanning - Bioscoop

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Cultuur en ontspanning - Bioscoop aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een bioscoop;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' tevens voor horeca tot en met categorie 2 zoals bedoeld in de als bijlage 2 opgenomen Staat van Horeca-activiteiten;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. verhardingen, wegen en paden;
 • d. in- en uitritten;
 • e. tuinen, erven en terreinen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. water.
4.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 4.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan aangegeven;
 • c. de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan:
  • 1. binnen het bouwvlak: de bouwhoogte als bedoeld onder b vermeerderd met ten hoogste 2 m;
  • 2. buiten het bouwvlak: 2 m.
4.3 Specifieke gebruiksregels

De in lid 4.1 onder b. bedoelde horeca is toegestaan tot een maximum van tot een maximum van 450 m2.