direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Stationsgebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPSTATIONSGEBIED-VG01

Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. nutsvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. verhardingen, wegen en paden;
 • c. in- en uitritten;
 • d. tuinen, erven en terreinen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. water.
3.2 Bouwregels

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bouwregels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bouwregels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen en andere bouwwerken voor de voorgevelrooilijn;
  • 2. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn;
  • 3. 3 m voor overige andere bouwwerken.