direct naar inhoud van Artikel 10 Wonen
Plan: Stationsgebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPSTATIONSGEBIED-VG01

Artikel 10 Wonen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep;
 • b. tuinen en erven;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. water;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening - 1': op de eerste twee bouwlagen (begane grond en eerste verdieping) alsmede in de kelder uitsluitend voor dienstverlening;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening - 2': op de eerste bouwlaag (begane grond) uitsluitend voor dienstverlening.
10.2 Bouwregels

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bouwregels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven.
10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bouwregels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen en andere bouwwerken voor de voorgevelrooilijn;
  • 2. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn;
  • 3. 3 m voor overige andere bouwwerken.
10.3 Specifieke gebruiksregels
10.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf.

10.3.2 Beroep aan huis

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gedeelten van de woning voor een beroep aan huis, voor zover niet aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan:

 • a. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan huis verbonden beroep mag niet meer bedragen dan 30% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en aanbouwen, met een maximum van 50 m²;
 • b. de woonfunctie dient als primaire functie te worden gehandhaafd;
 • c. er is geen horeca toegestaan;
 • d. er is geen detailhandel toegestaan;
 • e. het aan huis verbonden beroep mag geen onevenredige milieuoverlast, parkeerdruk en/of verkeersbelasting met zich meebrengen.
10.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 10.1 voor het toestaan van een aan huis verbonden bedrijf, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de bedrijfsmatige activiteit alleen door de bewoner wordt uitgevoerd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan huis verbonden bedrijf mag niet meer bedragen dan 30% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en aanbouwen, met een maximum van 50 m²;
 • c. de woonfunctie dient als primaire functie te worden gehandhaafd;
 • d. er is geen horeca toegestaan;
 • e. de activiteit behoort tot categorie 1 van de van deze regels deel uitmakende Staat van Bedrijfsactiviteiten die als bijlage 1 bij deze regels is gevoegd;
 • f. Indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de parkeersituatie;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de verkeersveiligheid;
  • 6. de sociale veiligheid;
  • 7. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.