direct naar inhoud van 4.7 Verkeer en parkeren
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

4.7 Verkeer en parkeren

Huidige situatie

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer

Het plangebied ligt in het zuidoosten van de gemeente Beverwijk en wordt begrensd door de Kanaalweg, Noorderweg en de A9. De Kanaalweg en Noorderweg liggen in elkaars verlengde, op deze wegen sluiten vier wegen aan die toegang geven tot het plangebied. Dit zijn de wegen Gooiland, Flevoland, Salland en Beveland.

De Noorderweg sluit direct ten noordoosten van het plangebied via aansluiting 8 (Beverwijk) aan op rijksweg A9. De rijksweg A9 zorgt voor directe verbindingen naar Alkmaar, Amsterdam en Amstelveen. Verder naar het oosten leidt de Noorderweg naar Assendelft. In zuidwestelijke richting gaat de Kanaalweg langs het Noordzeekanaal richting Zaandam. Waar de Kanaalweg overgaat in de Noorderweg sluit de Wijkermeerweg aan. Deze weg leidt naar de Parallelweg vanwaar zowel de A22 als de kern van Beverwijk bereikt kunnen worden.

De wegen in de omgeving van het plangebied zijn conform Duurzaam Veilig gecategoriseerd. De rijksweg A9 heeft een variabele maximumsnelheid van 120 of 130 km/h binnen bepaalde tijdvensters. De Noorderweg en een gedeelte van de Kanaalweg zijn gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/h. Even ten zuiden van de rotonde met de weg Beveland verlaat de Kanaalweg de bebouwde kom en gaat de weg over in een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h. De wegen binnen het plangebied zijn gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/h.

Openbaar vervoer

De dichtstbijzijnde openbaarvervoerhalte zijn de bushaltes Salland en Beveland. Beide haltes liggen ter hoogte van de gelijknamige wegen aan respectievelijk de Kanaalweg en Noorderweg. Vanaf hier rijden met een lage frequentie bussen naar onder andere treinstations Beverwijk en Zaandam.

Langzaam verkeer

Conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig liggen langs de Noorderweg en de Kanaalweg vrijliggende fietspaden die in twee richtingen bereden worden. Waar geen vrijliggende fietspaden aanwezig zijn deelt de fietser de parallelle rijbaan met het gemotoriseerde verkeer. Dit is het geval op de Noorderweg op het wegvak tussen de Ringvaartweg en de rotonde die toegang geeft tot de A9 en op de Kanaalweg ten zuiden van de rotonde die aansluit op de Beveland. Langs de Wijkermeerweg en de Parallelweg liggen vrijliggende fietspaden die in één richting bereden worden.

Binnen het plangebied maken fietsers van dezelfde rijbaan gebruik als het gemotoriseerde verkeer. De fietsinfrastructuur volgt dus de infrastructuur van het gemotoriseerde verkeer.

Plansituatie

Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling

Het plangebied is een bedrijventerrein waarvan nog niet alle kavels gebruikt worden. Wanneer ook de braakliggende kavels worden ontwikkeld zal extra verkeer worden gegenereerd. Om de verkeersafwikkeling te beoordelen, is de verkeersgeneratie ten gevolge van de ontwikkelingen van de braakliggende kavels in het plangebied inzichtelijk gemaakt. Hiervoor zijn kencijfers van CROW gehanteerd.

De gemeente Beverwijk is volgens CBS een zeer sterk stedelijke omgeving [statline.cbs.nl]. Aangezien het plangebied aan de rand van Beverwijk ligt valt het in de categorie rest bebouwde kom [CROW-317, 2012].

Verkeersgeneratie

In totaal liggen in het plangebied vier braakliggende kavels met een totale oppervlakte van 59.157 m² bvo. Voor de bepaling van de verkeersgeneratie is uitgegaan van de mogelijke functie met de hoogste verkeersgeneratie op grond van de CROW-kencijfers. Daarom is aangesloten bij CROW-kencijfers voor een distributieterrein. Het gaat dan om terreinen voor transport-, distributie- en groothandelsbedrijven. De verkeersgeneratie voor een weekdag bedraagt 170 mvt/etmaal per netto hectare (135 personenauto en 35 vrachtauto). Voor zeer sterk stedelijke gemeenten kunnen de cijfers voor personenauto met een factor 0,8 worden vermenigvuldigd [CROW-317, 2012]. Hiermee komt de verkeersgeneratie voor een weekdag uit op 143 mvt/etmaal per netto hectare (108 personenauto en 35 vrachtauto). Om het netto hectare te berekenen, dient het bruto vloeroppervlak te worden omgerekend met een factor 0,77 [CROW-317, 2012]. Hiermee komt het netto hectare uit te geven terrein uit op 4,6 ha (5,92*0,77). Dit resulteert in een verkeersgeneratie van circa 650 mvt/weekdagetmaal. Om de verkeersgeneratie voor een werkdag te verkrijgen, dient met een factor van 1,33 te worden omgerekend [CROW-317, 2012]. Hiermee komt de verkeersgeneratie uit op circa 870 mvt/werkdagetmaal.

Verkeersafwikkeling

Om te onderzoeken of de verkeersafwikkeling na ontwikkeling van de braakliggende kavels gewaarborgd is, zijn de verkeersintensiteiten na ontwikkeling op de omliggende wegen inzichtelijk gemaakt. Daarvoor is gebruikgemaakt van verkeersprognoses, zie tabel 4.5. Deze cijfers zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de milieudienst IJmond en zijn prognoses voor het jaar 2020 [Milieudienst IJmond, 2012]. Voor de verkeersafwikkeling en het akoestisch onderzoek zijn verkeerscijfers voor het jaar 2023 nodig. Uit het verkeersmodel blijkt dat de omvang van het verkeer tussen 2011 en 2020 op verschillende wegvakken afneemt en op enkele wegen gelijk blijft. Omdat de verkeersontwikkeling tussen 2020 en 2023 onbekend is, is ervan uitgegaan dat de autonome groei 0% bedraagt.

Tabel 4.5 Verkeersintensiteiten omliggende wegen, exclusief ontwikkeling

    intensiteiten 2020 [mvt/etm]   intensiteiten 2023 [mvt/etm]  
Noorderweg          
Oostelijke aansluiting A9-Westelijke aansluiting A9   9.400   7.400  
Ringvaartweg/Gooiland-Oostelijke aansluiting A9   19.300   13.200  
Wijkermeerweg/Flevoland - Ringvaartweg/ Gooiland   12.900   9.000  
           
Kanaalweg          
Wijkermeerweg/Flevoland-Salland   18.200   17.100  
Salland-Beveland   18.200   17.100  
Beveland-Kagerweg   15.600   14.500  
           
Ringvaartweg      
Noorderweg-Randweg   8.000   7.400  
     
Wijkermeerweg          
Kanaalweg/Noorderweg-Randweg   16.400   15.800  
           
Flevoland          
Kanaalweg/Noorderweg-Gooiland   2.200   2.500  
           
Gooiland          
Noorderweg-Waterland   2.800   2.500  
Waterland-Flevoland   2.300   2.300  
Flevoland-Biesland   3.200   3.200  
Biesland-Salland   500   500  
           
Salland          
Kanaalweg-Gooiland   nvt   nvt  
           
Beveland          
Kanaalweg-Duiveland   5.400   5.400  

Om de verkeersafwikkeling te beoordelen, is de routing van het extra verkeer naar het plangebied inzichtelijk gemaakt. Daarbij is de ligging van de vier braakliggende kavels van belang. Van de vier kavels ligt er één in de zuidelijke punt van het bedrijventerrein (12.390 m², verkeersgeneratie is 180 mvt/werkdagetmaal), een andere kavel ligt tussen de Waterland en het Flevoland (2.620 m², verkeersgeneratie is 40 mvt/werkdagetmaal) en er liggen twee kavels in het noordelijk gedeelte van het bedrijventerrein (in totaal 44.095 m², verkeersgeneratie is 650 mvt/werkdagetmaal).

Aangenomen is dat het verkeer de kortste route neemt. Zo zal verkeer uit het zuidelijke gedeelte via de Beveland naar de Kanaalweg rijden. Verkeer van het braakliggende terrein tussen de Waterland en de Flevoland zal via de Flevoland het plangebied verlaten en het verkeer vanuit het noordelijke gedeelte verlaat het plangebied via de Gooiland.

Vervolgens zal 80% naar de A9 rijden, 15% naar de Wijkermeerweg om richting de A22 en Beverwijk te rijden en 5% naar de Kanaalweg richting Zaandam. In tabel 4.6 zijn de verkeersintensiteiten van deze wegen opgenomen, met daarbij de procentuele verkeerstoename.

Tabel 4.6 Verkeersintensiteiten omliggende wegen, inclusief ontwikkeling

    intensiteiten 2023 [mvt/etm]   ontwikkeling [mvt/etm]   intensiteiten 2023 (incl ontwikkeling) [mvt/etm]   toename  
Noorderweg                  
Oostelijke aansluiting A9-Westelijke aansluiting A9   7.400   696   8.096   9%  
Ringvaartweg/Gooiland-Oostelijke aansluiting A9   13.200   696   13.896   5%  
Wijkermeerweg/Flevoland-Ringvaartweg/Gooiland   9.000   306   9.306   3%  
                 
Kanaalweg                
Wijkermeerweg/Flevoland - Salland   17.100   206   17.306   1%  
Salland-Beveland   17.100   206   17.306   1%  
Beveland-Kagerweg   14.500   44   14.544   0,3%  
                 
Ringvaartweg                
Noorderweg-Randweg   7.400   0   7.400   0%  
         
Wijkermeerweg          
Kanaalweg/Noorderweg-Randweg   15.800   131   15.931   1%  
                 
Flevoland                
Kanaalweg/Noorderweg-Gooiland   2.500   40   2.540   2%  
                   
Gooiland                  
Noorderweg-Waterland   2.500   650   3.150   26%  
Waterland-Flevoland   2.300   0   2.300   0%  
Flevoland-Biesland   3.200   0   3.200   0%  
Biesland-Salland   500   0   500   0%  
                 
Salland                
Kanaalweg-Gooiland   Nvt   0   nvt   Nvt  
                 
Beveland                
Kanaalweg-Duiveland   5.400   180   5.580   3%  

Het verkeer zal via de Gooiland, Flevoland en Beveland het plangebied verlaten. Deze drie wegen sluiten via enkelstrooksrotondes aan op de Noorderweg/Kanaalweg. Een enkelstrooksrotonde heeft een capaciteit van circa 25.000 mvt/etmaal (som van de toeleidende wegen, ASVV, CROW 2004). In tabel 4.7 is per rotonde de intensiteit opgenomen van de toeleidende wegen. Hieruit blijkt dat voor geen enkele rotonde de capaciteit van 25.000 mvt/etmaal wordt overschreden, zodat de verkeersafwikkeling is gewaarborgd.

Tabel 4.7 Verkeersintensiteiten per rotonde

rotonde Gooiland-Noorderweg-Ringvaartweg   intensiteiten toeleidende wegen 2023 incl. ontwikkeling [mvt/etm]  
tak noord: Ringvaartweg   3.700  
tak oost: Noorderweg   6.948  
tak zuid: Gooiland   1.575  
tak west: Noorderweg   4.653  
totaal toeleidende wegen   16.876  
       
rotonde Noorderweg-Flevoland - Kanaalweg-Wijkermeerweg   intensiteiten toeleidende wegen 2023 incl. ontwikkeling [mvt/etm]  
tak noord: Noorderweg   4.653  
tak oost: Flevoland   1.270  
tak zuid: Kanaalweg   8.653  
tak west: Wijkermeerweg   7.965  
totaal toeleidende wegen   22.541  
       
rotonde Kanaalweg-Beveland   intensiteiten toeleidende wegen 2023 incl. ontwikkeling [mvt/etm]  
tak noord: Kanaalweg   8.653  
tak oost: Beveland   2.790  
tak zuid: Kanaalweg   7.272  
totaal toeleidende wegen   18.715  
   

Op korte termijn zal het kruispunt Noorderweg-Ringvaartweg-Gooiland worden gereconstrueerd. De Gooiland zal dan middels een T-aansluiting op de Noorderweg aansluiten. Middels het intensiteitscriterium van Slop zijn de gevolgen van deze reconstructie berekend voor de verkeersafwikkeling van de T-aansluiting. Voor dit criterium zijn personenauto's equivalent (pae) per etmaal noodzakelijk, hiervoor is de voertuigverdeling voor de Noorderweg en de Gooiland nodig (zie tabel 4.8).

Bij het berekenen van het aantal pae/etmaal is aangenomen dat een licht motorvoertuig 1 pae is, een middelzwaar voertuig 2 pae en een zwaar voertuig 3 pae. Het totaal aantal pae per etmaal per weg zijn terug te vinden in onderstaande tabel. Voor het 8e drukste uur is 9,03% aangehouden dit is gebaseerd op het onderzoek 'Grenzen aan de groei' [RBOI, 2009].

Tabel 4.8 Voertuigverdeling Noorderweg en Gooiland

    voertuigverdeling -% (L/MZ/Z)   pae/etmaal per richting  
Gooiland
(wegvak: Noorderweg-Waterland)  

92,00/4,74/3,26  

1.752  
Noorderweg
(wegvak: Ringvaartweg/Gooiland- Oostelijke aansluiting A9)  

87,12/7,63/5,25  
8.208  
Noorderweg
(wegvak: Wijkermeerweg/Flevoland - Ringvaartweg/Gooiland  
84,44/9,22/6,34  
5.672  

De resultaten van het intensiteitscriterium van Slop zijn opgenomen in bijlage 3. Uit deze resultaten blijkt dat er geen maatregelen noodzakelijk zijn en dat de verkeersafwikkeling gewaarborgd is.

Bouwhoogte

In het bestemmingsplan is binnen de percelen een bouwhoogte van 30 m toegestaan voor 30% van het perceelsoppervlak. Op grond van de CROW-kencijfers en de beoogde bedrijvigheid zal deze hogere bouwhoogte nauwelijks leiden tot extra verkeer, maar zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor logistieke processen of ondergeschikte kantoorruimte. Bovendien is de bouwhoogte niet relevant voor het bepalen van de hoeveelheid verkeer die het bedrijventerrein zal genereren. Het CROW stelt in de begripsbepaling in publicatie 256 (CROW-2007) dat de verkeersgeneratie wordt gebaseerd op het netto kaveloppervlak van een bedrijventerrein. Hierbij wordt dus niet op vloerniveau gemeten. Nu is het echter wel voorstelbaar dat een terrein intensiever wordt gebruikt, indien er sprake is van een hogere bouwhoogte. Hierdoor zou enige extra verkeersgeneratie kunnen ontstaan. Er bestaan echter geen kencijfers over de omvang van deze verkeersgeneratie.

Verder blijkt uit bovenstaande verkeersberekeningen dat de rotondes waarmee het bedrijventerrein op de Noorderweg/Kanaalweg wordt aangesloten, voldoende restcapaciteit kennen om een eventueel beperkt aandeel extra verkeer op te vangen. In de toekomst zal de Gooiland via een ondergeschikte aansluiting op de Noorderweg worden aangesloten, in verband met de reconstructie van het kruispunt Noorderweg/Ringvaartweg. In die situatie zal verkeer naar verwachting meer gebruik maken van de Flevoland. De rotonde Flevoland/Noorderweg/Wijkermeerweg biedt voldoende capaciteit, waardoor een goede verkeersafwikkeling altijd gewaarborgd is.

Parkeren

De gemeente Beverwijk heeft eigen parkeernormen vastgelegd in de notitie 'Evaluatie en actualisering parkeernormen' [Beverwijk, 2006]. In deze notitie zijn minimale parkeernormen opgenomen waarmee berekend kan worden hoeveel parkeerplaatsen minimaal op eigen terrein moeten worden aangelegd.

De gemeente Beverwijk hanteert een gebiedsgerichte benadering per functie. Dat betekent dat de parkeernorm afhankelijk is van de locatie in Beverwijk. Het gaat om de gebieden centrum, schil en rest bebouwde kom. Het plangebied valt in het gebied 'rest bebouwde kom' [Beverwijk, 2006].

De vastgelegde minimale parkeernormen dienen in acht te worden genomen bij het ontwikkelen van bedrijven op de vrijliggende kavels, zodat het aspect parkeren gewaarborgd is. Parkeren dient in principe op eigen terrein te worden gefaciliteerd.

Conclusie

De bereikbaarheid van het plangebied is voor verschillende modaliteiten goed te noemen. De hoofdontsluiting van het plangebied wordt gevormd door een viertal wegen die aansluiten op de Noorderweg en de Kanaalweg die in elkaars verlengde liggen. De totale verkeersgeneratie ten behoeve van de ontwikkeling komt maximaal uit op circa 870 mvt/werkdagetmaal. Dit verkeer zal via de Gooiland, Flevoland en Beveland het plangebied verlaten. De enkelstrooksrotondes hebben voldoende capaciteit om het verkeer van en naar het plangebied af te wikkelen. Ook na de reconstructie van het kruispunt Noorderweg-Ringvaartweg-Gooiland zal het verkeer goed afgewikkeld kunnen worden.

In de parkeerbehoefte dient voorzien te worden door de parkeernormen uit de parkeernota van de gemeenten Beverwijk toe te passen. De benodigde parkeerbehoefte dient op eigen terrein te worden gerealiseerd. Geconcludeerd wordt dat het aspect verkeer de ontwikkeling niet in de weg staat.