direct naar inhoud van 4.6 Wegverkeerslawaai
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

4.6 Wegverkeerslawaai

In onderhavig plan worden geen geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt. Ook wordt geen aanleg van nieuwe wegen of reconstructie van bestaande wegen voorzien. In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) kan akoestisch onderzoek achterwege blijven. Aangezien sprake is van een verkeerstoename als gevolg van de ontwikkelingen zal, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, worden bezien of op de geluidsgevoelige functies rondom het plangebied sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

4.6.1 Toetsingskader

Geluidszone

Op grond van de Wgh bevinden zich langs alle wegen geluidszones, met uitzondering van woonerven en 30 km/h-gebieden. Binnen de geluidszone van een gezoneerde weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. Binnen het plangebied bevinden zich verschillende bedrijfswoningen die geluidsgevoelig zijn. Volgens artikel 74 van de Wgh is de breedte van een geluidszone afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (stedelijk of buitenstedelijk).

Wegvakken die binnen het invloedsgebied van het plangebied liggen zijn de gezoneerde wegen Noorderweg, Kanaalweg, A9 en de Wijkermeerweg. Ook de wegen binnen het plangebied zijn gezoneerde wegen, het gaat dan onder andere om de wegen Gooiland, Flevoland, Salland en Beveland. Er zijn geen niet-gezoneerde 30 km/h-wegen aanwezig.

Uitstralingseffect

Zoals gesteld in paragraaf 4.7 zal de ontwikkeling van de braakliggende kavels in het plangebied extra verkeer genereren waardoor de omvang van de verkeersstromen wijzigen. Als gevolg van de verkeerstoename zal het verkeerslawaai toenemen. Om na te gaan of het geluid ten gevolge van verkeerslawaai significant toeneemt, dient onderzoek gedaan te worden naar het uitstralingseffect. Daarbij wordt de geluidsbelasting in de autonome situatie 2023 vergeleken met de geluidsbelasting in de plansituatie 2023. Er is sprake van een significante geluidstoename als de verkeersintensiteiten op een wegvak in de plansituatie met meer dan 20% toenemen ten opzichte van de autonome situatie. Bij een kleiner verschil bedraagt de toe- of afname van de ondervonden geluidsbelasting minder dan 1 dB. Een dergelijk klein verschil is niet voor het menselijk oor hoorbaar.

Om het verschil te beoordelen wordt aangesloten bij de normstelling die de Wgh kent voor reconstructiesituaties. Daarbij geldt een geluidstoename tot 1,5 dB als acceptabel. Voor geluidstoenames tussen 2 en 5 dB zou op grond van de Wgh een hogere waarde vastgesteld moeten worden. Geluidstoenames boven 5 dB zijn niet acceptabel. Wanneer de geluidsbelasting in de autonome situatie kleiner is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, wordt de verhoging berekend vanaf 48 dB.

Aftrek ex artikel 110g Wgh

Krachtens artikel 110g van de Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB, voor wegen met een snelheid van 70 km/h of hoger geldt een aftrek van 2 dB. Op alle hierna genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek toegepast.

4.6.2 Toetsing en conclusie

Voor dit onderzoek is een akoestisch onderzoek gedaan middels Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 voor wegen waar de verkeersintensiteit met meer dan 20% toeneemt. Voor wegen met een toename van minder dan 20% is er geen significant effect voor het aspect geluid. Deze wegen zijn niet meegenomen in de berekeningen.

Verkeersgegevens

Voor het akoestisch onderzoek dienen twee geluidsberekeningen gedaan te worden, de eerste voor de autonome situatie en de tweede de plansituatie. Door beide berekeningen met elkaar te confronteren wordt inzichtelijk gemaakt of de geluidsbelasting op bestaande bedrijfswoningen significant toeneemt.

In tabel 4.5 en 4.6 van de verkeersparagraaf zijn de verkeersintensiteiten opgenomen van 2023 inclusief ontwikkeling en 2023 exclusief ontwikkeling. Uit die tabel blijkt dat alleen op het wegvak Noorderweg-Waterland van de weg Gooiland sprake is van een verkeerstoename van meer dan 20%. Voor deze weg is nagegaan of sprake is van een significante geluidstoename.

Voor de geluidsberekening zijn naast verkeersintensiteiten ook gegevens noodzakelijk over de voertuigverdeling en de etmaalverdeling. Door het ontbreken van de etmaalverdeling is aangesloten bij een standaard etmaalverdeling. Voor de Gooiland is aangesloten bij de standaard etmaalverdeling voor een ontsluitingsweg bedrijventerrein. In tabel 4.3 zijn de voertuigverdelingen en etmaalverdelingen per weg opgenomen.

Tabel 4.3 Voertuigverdeling en etmaalverdeling per wegvak

    voertuigverdeling -%t2 (L/MZ/Z)2   dag/avond/nacht3  
Gooiland
(wegvak: Noorderweg – Waterland)  

92,00/4,74/3,26  
7,28/1,96/0,60  

2) Lichte voertuigen/middelzware voertuigen/zware voertuigen

3) Dag (7:00 – 19:00 uur), avond (19:00 – 23:00 uur) en nacht (23:00 – 7:00 uur)

Het wegdek van de Gooiland is uitgevoerd in dicht asfaltbeton (DAB) en er geldt een maximumsnelheid van 50 km/h.

Afstand geluidsgevoelige functies tot de weg

Naast de karakteristieken van de weg, zijn ook de karakteristieken van de geluidsgevoelige functies van invloed op de geluidsbelasting. De geluidsgevoelige functies binnen het bedrijventerrein zijn voornamelijk bedrijfswoningen. Aangezien deze woningen op verschillende afstanden van de weg liggen en verschillende karakteristieken hebben, is voor deze indicatieve geluidsberekening uitgegaan dat woningen een maximale bouwhoogte hebben van 9 m en voor de kleinste afstand tussen de woning en de as van de weg 10 m aangehouden wordt. Tevens is de objectfractie van belang. De objectfractie is het aandeel bebouwing aan de overzijde van de weg waardoor geluid weerkaatst wordt. In dit akoestisch onderzoek is uitgegaan van het worstcasescenario en is gerekend met een objectfractie van 0,8.

Resultaten

Met de SRM-I geluidsberekening zijn de geluidsbelastingen bepaald aan de gevel op 1,5, 4,5 en 7,5 m voor de situatie 2023 exclusief ontwikkelingen en de situatie 2023 inclusief ontwikkelingen binnen het plangebied, zie Bijlage 4 en 5. In tabel 4.4 is per weg de geluidsbelasting opgenomen. Uit de tabel blijkt dat de geluidsbelasting in de plansituatie met maximaal 1 dB toeneemt ten opzichte van de autonome situatie. De toename blijft derhalve beperkt en is kleiner dan 1,5 dB. Er is geen sprake van een significante geluidstoename als gevolg van de ontwikkeling van de braakliggende kavels.

Tabel 4.4 Geluidsbelasting ten gevolge van uitstralingseffect Gooiland

    2023 excl. ontwikkeling plangebied[dB]   2023 incl. ontwikkeling plangebied [dB]   toename boven de 48 dB  
Gooiland              
1,5 m   56,21   57,21   1,00  
4,5 m   56,23   57,23   1,00  
7,5 m   55,77   56,77   1,00  

Conclusie

Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat ten gevolge van het ontwikkelen van vier braakliggende kavels geen sprake is van een significante geluidstoename ten gevolge van de gezoneerde wegen. Geconcludeerd wordt dat het aspect geluid de ontwikkeling niet in de weg staat.