direct naar inhoud van 4.3 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

4.3 Bedrijven en milieuzonering

4.3.1 Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:

  • ter plaatse van woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
  • rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en gevoelige functies met betrekking tot milieu in voldoende mate mee te nemen, wordt gebruikgemaakt van een milieuzonering. Deze milieuzonering vindt plaats aan de hand van een Staat van Bedrijfsactiviteiten (SvB). Dit is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. De SvB is gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In dit bestemmingsplan is gebruikgemaakt van de SvB 'Bedrijventerrein' die is opgenomen in Bijlage 1 van de regels. Een toelichting op de SvB is opgenomen in Bijlage 1 van de toelichting.

De richtafstanden uit de SvB gelden ten opzichte van de gebiedstypen 'rustige woonwijk' en 'rustig buitengebied'. Ten opzichte van milieugevoelige functies die zijn gelegen in gebieden met een andere typering kunnen kortere richtafstanden worden aangehouden.

4.3.2 Onderzoek en conclusie

In het plangebied wordt ter plaatse van bestaande bedrijven de vigerende bedrijfsbestemming of uit te werken bedrijfsbestemming gehandhaafd in de vorm van een bedrijfsbestemming. Met het plan worden geen functiewijzigingen mogelijk gemaakt, er worden geen nieuwe bedrijfspercelen toegestaan. De toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten (uitgedrukt in milieucategorieën) is gebaseerd op actuele inzichten in de milieuhinder van bedrijfsactiviteiten. Voor het plan is een inwaartse milieuzonering uitgewerkt op basis van de afstand tot bestaande bedrijfswoningen in het plangebied en burgerwoningen om het plangebied.

Bedrijfswoningen

In het plangebied liggen enkele bestaande bedrijfswoningen. Deze aanwezige bedrijfswoningen worden gehandhaafd. Op grond van het vigerende bestemmingsplan bestond de mogelijkheid tot het oprichten van bedrijfswoningen in het gehele plangebied. Bedrijven hebben zich in het verleden juist op het bedrijventerrein gevestigd, omdat er zich reeds bedrijfswoningen bevonden of omdat mogelijkheid bestond om een bedrijfswoning te realiseren. Vanwege de bedrijfsvoering is het in sommige gevallen gewenst dat eigenaren/werknemers 24 uur per dag op het bedrijf kunnen zijn. Daarbij komt dat bedrijfswoningen de veiligheid op het bedrijventerrein verhogen. Vanuit het oogpunt van het doelmatig gebruik van het bedrijventerrein, waarbij een zo hoog mogelijke toelaatbaarheid zou moeten worden toegestaan, is het wegbestemmen van de bedrijfswoningen niet noodzakelijk.

Nieuwe bedrijfswoningen zijn echter niet toegestaan, omdat deze beperkingen opleggen aan de algemene toelaatbaarheid en aan de bedrijfsvoering van bedrijven in de directe omgeving hiervan.

Voor de bedrijfswoningen geldt dat er minder hoge eisen worden gesteld aan het woon- en leefklimaat in relatie tot de nabijgelegen bedrijvigheid vanwege de kenmerken van de omgeving. Er is in veel gevallen reeds sprake van een verhoogde milieubelasting vanwege de nabijheid van het eigen bedrijf. Omdat er sprake is van een bestaande situatie, wordt ten opzichte van de bestaande bedrijfswoningen de richtafstand met twee afstandstappen verlaagd. Dat betekent dat in de directe omgeving van bedrijfswoningen bedrijfsactiviteiten uit categorie 3.1 mogelijk zijn, categorie 3.2-bedrijven op 50 m, categorie 4.1 op 100 m en categorie 4.2 op 200 m van bedrijfswoningen zijn toegestaan, tenzij de algemene toelaatbaarheid al wordt beïnvloed door de nabijheid van overige burger/bedrijfswoningen.

Burgerwoningen

In de huidige situatie zijn in het plangebied geen burgerwoningen aanwezig, deze worden ook niet mogelijk gemaakt.

Uitwerking milieuzonering

Op grond van de bovenstaande uitgangspunten is de milieuzonering uitgewerkt. In het gebied langs het Kanaalweg, ten noorden van de Salland, zijn grotendeels bedrijven uit maximaal categorie 3.1 toegestaan. Naar het zuiden en oosten neemt de toelaatbaarheid toe. Verder wordt de toelaatbaarheid beïnvloedt door een tweetal bedrijfswoningen aan de Duiveland. Tot slot is de toelaatbaarheid in het noordelijke deel van het plangebied afgestemd op de aanwezige woning aan de Noorderweg. Het gebied waarin de woning is gelegen wordt, gelet op de ligging nabij de Noorderweg en de A9, niet getypeerd als een rustige woonwijk of een rustig buitengebied. Omdat de woning eveneens een bedrijfswoning betreft, wordt de richtafstanden eveneens met twee afstandstappen verlaagd.

Inschaling huidige bedrijven

De in het plangebied aanwezige bedrijven zijn geïnventariseerd en ingeschaald in de categorieën van de SvB 'bedrijventerrein'. Slechts een drietal bedrijven valt in een hogere categorie dan ter plaatse algemeen toelaatbaar wordt geacht. Deze bedrijven krijgen een specifieke bedrijfsbestemming (aanduiding sb), ook wel maatbestemming genoemd. Daarmee zijn op deze locaties de aangegeven specifieke bedrijfsactiviteiten toegestaan of activiteiten die vallen onder de algemeen toelaatbare categorieën. Gelet op het huidige functioneren van deze bedrijven op het bedrijventerrein, is het niet wenselijk of noodzakelijk om de betreffende bedrijven weg te bestemmen/te verplaatsen. Omliggende bedrijven dienen in hun huidige bedrijfsvoering al rekening te houden met de omliggende (bedrijfs)woningen. In de huidige situatie is ook geen sprake van knelpuntsituaties, er zijn ook geen klachten van omwonenden of anderen bekend. In onderstaande tabel zijn de bedrijfslocaties weergegeven waarvoor een specifieke bedrijfsbestemming is opgenomen (sb-1 tot en met sb-3).

Tabel 4.1 Bedrijfslocaties met een specifieke bedrijfsbestemming (sb)

adres   naam en aard bedrijf   SBI- code
(1993)  
inschaling SvB   algemene toelaatbaarheid + sb aanduiding  
Gaasterland 6   Slachterij J.G. de Graaff
Slachterijen en pluimveeslachterijen  
1511   3.2   3.1
(sb-1)  
Gooiland 13   Moens Mouldings B.V.
Kunststofverwerkende bedrijven (zonder fenolharsen)  
252   4.1   3.2
(sb-2)  
Salland 2b   Meubelmakerij Houtwerk
Meubelfabrieken  
361   3.2   3.1
(sb-3)  

Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen gebruikmaken van een afwijkingsbevoegdheid om bedrijfsactiviteiten uit ten hoogste twee naastgelegen categorieën toe te staan, mits deze bedrijfsactiviteiten (als gevolg van de geringe omvang van hinderlijke (deel)activiteiten of door een milieuvriendelijke werkwijze) naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de bedrijfsactiviteiten uit de algemeen toelaatbare milieucategorieën.

Conclusie

In dit bestemmingsplan wordt aan de hand van de gehanteerde milieuzonering, die in de bestemmingsregeling is opgenomen, zorg gedragen voor een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen. Tevens is daarmee bereikt dat bestaande en toekomstige bedrijven niet in hun functioneren worden belemmerd. Het aspect bedrijven en milieuzonering staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.