direct naar inhoud van 4.2 Industrielawaai
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

4.2 Industrielawaai

4.2.1 Toetsingskader

Rond industrieterreinen waar inrichtingen zijn gevestigd die 'in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken', zoals bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh), wordt een geluidszone vastgesteld. Dergelijke bedrijven worden ook wel 'grote lawaaimakers' genoemd. In dat kader is voor het industrieterrein De Pijp, Kagerweg en Noordwijkermeerpolder, bij Koninklijk Besluit van 28 december 1992, een geluidszone vastgesteld. Tot de geluidszone behoort het gebied tussen de grens van het industrieterrein en de grens van de zone, zoals in de wet is vastgelegd. Buiten een geluidszone mag de geluidsbelasting als gevolg van het betreffende industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) bedragen.

Grenswaarden voor nieuwe gevoelige functies

Voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, geldt een wettelijke voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Voor nieuwe woningen die binnen de geluidszone liggen, is in het algemeen de vaststelling van een hogere waarde tot 55 dB(A) mogelijk. Op grond van de Wgh kan het college van burgemeester en wethouders de betreffende hogere grenswaarden vaststellen indien blijkt dat maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ondervinden van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Omdat het bedrijventerrein de Pijp een regionaal bedrijventerrein is, treedt de provincie Noord-Holland op als zonebeheerder.

Sanering

Voor de gezoneerde industrieterreinen de Pijp, Kagerweg en Noordwijkermeerpolder is in 1997 een saneringsprogramma vastgesteld. De geluidsproductie van het industrieterrein is met dat programma zo ver mogelijk teruggebracht. Tevens zijn bij woningen rondom het industrieterrein maximaal toelaatbare geluidsbelastingen (MTG's) vastgesteld. Voor toetsing van de geluidsbelasting van bedrijfsactiviteiten geldt dat niet alleen rekening moet worden gehouden met de zonegrens, maar ook met de MTG-punten (adrespunten) en bijbehorende MTG-waarden. De geluidsbelasting vanwege bedrijfsactiviteiten op het gezoneerde terrein mogen de MTG-waarde in geen geval overschrijden. De geluidsruimte van het industrieterrein wordt na de sanering grotendeels bepaald door de MTG-punten.

4.2.2 Onderzoek en conclusie

Referentiesituatie

Het noordelijke deel van het plangebied maakt onderdeel uit van het gezoneerde bedrijventerrein De Pijp, Kagerweg en Noordwijkermeerpolder. De huidige begrenzing van het gezoneerde terrein is weergegeven in figuur 4.1. Provincie Noord-Holland treedt op als zonebeheerder aangezien het een regionaal bedrijventerrein betreft. Binnen de grenzen van het gezoneerde terrein is de vestiging van A-inrichtingen (de zogeheten grote lawaaimakers) toegestaan. Dit betekent dat aan de zuidzijde van het plangebied de vestiging van grote lawaaimakers is uitgesloten. Dit deel van het bedrijventerrein Kagerweg valt namelijk buiten het gezoneerde terrein.

afbeelding "i_NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01_0002.png"

Figuur 4.1 Geluidszone van de gezoneerde bedrijventerreinen De Pijp, Kagerweg en Noordwijkermeerpolder

Binnen het plangebied zijn geen geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig, behalve de bedrijfswoningen die zijn gelegen aan de Kanaalweg. Ter plaatse van deze woningen doet zich namelijk de situatie voor dat deze woningen geen deel uitmaken van het gezoneerde terrein. De woningen zijn feitelijk gelegen in de geluidszone. Hiermee worden de woningen beschermd tegen onaanvaardbare geluidsniveaus. De woningen vormen echter tevens een grote beperking voor de geluidsruimte van omliggende bedrijven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01_0003.png"

Figuur 4.2 Huidige situatie geluidszone De Pijp met 'gat' in het gezoneerde terrein (blauw is gezoneerd terrein, groen is de geluidszone)

Voor de overige bedrijfswoningen, aan de Duiveland, geldt dat deze woningen zijn gelegen op het gezoneerde terrein waardoor ter plaatse van deze woningen niet aan de grenswaarden voor industrielawaai hoeft te worden getoetst. Deze woningen vormen dan ook geen beperking voor de omliggende bedrijven.

Sanering industrielawaai

De geluidszone is in 1990 bij Koninklijk Besluit vastgesteld. In verband met de aanwezigheid van woningen binnen de geluidszone is een saneringsoperatie uitgevoerd. In 1997 is voor de geluidszone een MTG-besluit genomen waarin voor 207 woningen, die zijn gelegen binnen de geluidszone, een maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) is vastgesteld van ten hoogste 55 dB(A). Voor enkele woningen bedraagt de MTG-waarde 57 dB(A). Dit betreffen allen woningen die zijn gelegen aan de Kanaalweg. Ter plaatse van de woningen aan de Kanaalweg zijn tevens twee zonebewakingspunten opgenomen (nummer 9 en 10) waar in het zonebeheer rekening wordt gehouden met een maximale geluidsbelasting van 55 dB(A). De zonebewakingspunten zijn weergegeven in onderstaande figuur 4.2.

afbeelding "i_NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01_0004.png"

Figuur 4.3 Zonebewakingspunten 9 en 10 die behoren bij geluidszone De Pijp

Plansituatie

De provincie Noord-Holland heeft recent het zonebeheersmodel voor het gezoneerde terrein De Pijp, Kagerweg en Noordwijkermeerpolder geactualiseerd. In het zonemodel zijn alleen bestaande bronnen ingevoerd, er is geen geluidsruimte gereserveerd voor niet benutte terreindelen. Ten tijde van concrete ontwikkelingen wordt de geluidsbelasting van de beoogde bedrijfsactiviteiten getoetst aan het zonemodel.

Tijdens de voorbereiding van het voorliggende bestemmingsplan is de begrenzing van het gezoneerde terrein en daarmee de binnengrens van de geluidszone op enkele punten onderzocht. In de huidige situatie is namelijk sprake van ongewenste situaties. Deze ongewenste situaties en de voorgestelde wijzigingen worden onderstaand toegelicht. De wijzigingen zijn weergeven in figuur 4.4.

  • Ter hoogte van de bedrijfswoningen aan de Kanaalweg deed zich de merkwaardige situatie voor dat er sprake was van een 'gat' in het gezoneerde terrein. Het gebied behoorde feitelijk tot de geluidszone. Voor de woningen zijn ook MTG-waarden vastgesteld, ze vormden immers een geluidsgevoelige bestemming omdat ze geen deel uitmaakten van het gezoneerde terrein. Deze situatie is ongewenst omdat de bedrijfswoningen, nu ze worden beschermd als een geluidsgevoelig object, een ernstige belemmering vormen voor de ontwikkelingsruimte van bedrijven in de omgeving. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt deze ongewenste situatie beëindigd, in die zin dat de bedrijfswoningen weer onderdeel worden van het gezoneerde terrein, net als de bedrijven waar ze toe behoren. De woningen worden onderdeel van het gezoneerde terrein, ze vormen niet langer een geluidsgevoelig object. De MTG-waarden die zijn vastgesteld voor de bedrijfswoningen langs de Kanaalweg hoeven bij vergunningverlening niet langer in acht te worden genomen.
  • Aan de noordzijde van het plangebied vertoont de binnen grens van de geluidszone een grillig verloop. Met de aanpassing komen alle bedrijfspercelen binnen het gezoneerde terrein te liggen. Tegelijkertijd wordt de grens van het gezoneerde terrein teruggelegd tot de Noorderweg. Ten noorden van de Noorderweg zijn namelijk geen bedrijfsactiviteiten mogelijk, zowel in de huidige situatie als in het voorliggende bestemmingsplan. Het gebied behoort nu tot de geluidszone.
  • Aan de oostzijde van het bedrijventerrein is sprake van een zone waar een bedrijfsbestemming geldt, maar het terrein tegelijkertijd geen deel uitmaakt van het gezoneerde terrein. Het gaat onder meer om een deel van de bedrijfslocatie van Tennet. De zonegrens wordt daarom aangepast. Verder naar het noorden wordt een logische grens aangehouden, namelijk de toerit naar de A9.

afbeelding "i_NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01_0005.png"

Figuur 4.4 Aanpassingen geluidszone De Pijp

Gevolgen aanpassing geluidszone

De aanpassingen aan de geluidszone hebben slechts in beperkte mate gevolgen voor het zonebeheer. In de directe omgeving van de bedrijfswoningen geldt dat er meer ruimte beschikbaar is voor de geluidsbelasting van bedrijfsactiviteiten. Voor de aanpassingen een de noordzijde van het plangebied geldt dat de zonegrens ongewijzigd blijft. Omdat de binnengrens van de zone wordt verlegd, ontstaat er in theorie meer ruimte voor de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de geluidsbelasting ter plaatse van de bedrijfswoning aan de Noorderweg.

Voor de uitbreiding van het gezoneerde terrein ter plaatse van de Tennet-locatie geldt dat de vergunningverlening erdoor wordt vereenvoudigd. De inrichting van Tennet vormt namelijk een zogenaamde art. 40 Wgh-inrichting (grote lawaaimaker) die met de uitbreiding geheel binnen het gezoneerde terrein komt te liggen. Ook hier geldt dat de zonegrens blijft gehandhaafd, er is geen sprake van een toename van de geluidsbelasting ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen.

Verder is van belang dat met het voorliggende plan geen wijzigingen optreden voor de aanwezige woonschepen in de Ringvaart. Voor de woningen ten westen van de Kanaalweg brengt het voorliggende plan geen veranderingen met zich mee, de huidige planologische regeling uit het bestemmingsplan Haven - De Pijp is overgenomen. De locatie is opnieuw meegenomen in het voorliggende bestemmingsplan omdat het gehele gebied dat behoorde tot het 'gat' in het gezoneerde terrein moest worden meegenomen.

Conclusie

Met het voorliggende bestemmingsplan worden zogenaamde grote lawaaimakers toegestaan op het noordelijk deel van het bedrijventerrein Kagerweg dat onderdeel uitmaakt van het gezoneerde terrein De Pijp. Het plan maakt in dat opzicht geen ontwikkelingen mogelijk. Wel wordt de begrenzing van het gezoneerde terrein, en daarmee de begrenzing van de geluidszone, op een drietal locaties aangepast. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor het toetsen van de geluidsbelasting op de grens van de geluidszone of ter plaatse van de MTG-punten, behalve ter hoogte van de bedrijfswoningen aan de Kanaalweg. Met de aanpassing van de geluidszone komen deze woningen, net als de overige bedrijfswoningen, op het gezoneerde terrein te liggen en zijn daarmee niet langer geluidsgevoelig. Geconcludeerd wordt dat de Wet geluidhinder, onderdeel industrielawaai, de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg staat.