direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

4.1 Inleiding

Bij het opstellen van een bestemmingsplan voor bedrijventerreinen spelen milieuaspecten een belangrijke rol. Dit heeft onder andere te maken met de noodzaak om afstand aan te houden tussen de bedrijven als milieubelastende bron en milieugevoelige functies in de omgeving. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de volgende milieuaspecten aan de orde:

 • milieuzonering bedrijvigheid;
 • industrielawaai;
 • wegverkeerslawaai;
 • luchtkwaliteit;
 • externe veiligheid;
 • bodemkwaliteit;
 • archeologie;
 • water;
 • ecologie;
 • kabels en leidingen.

Elk milieuaspect wordt in een separate paragraaf behandeld. Per milieuaspect wordt ingegaan op het toetsingskader, het onderzoek en de conclusies:

 • toetsingskader: per aspect wordt een samenvatting gegeven van het beleid en de normstelling aan de hand waarvan het plan is beoordeeld;
 • onderzoek: voor diverse aspecten zijn specifieke onderzoeken verricht. Onderzoeksrapportages zijn opgenomen in de bijlagen bij de toelichting. De resultaten zijn beschreven in de betreffende paragrafen. Hierbij is onderscheid gemaakt in de beschrijving van de referentiesituatie (huidige situatie inclusief autonome ontwikkelingen) en de milieueffecten van de beoogde ontwikkeling. Dit wordt de plansituatie genoemd (zie paragraaf 4.13);
 • conclusie: elke paragraaf sluit af met een conclusie over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

Het milieuhoofdstuk is op een zodanige manier opgesteld dat het tevens dient als vormvrije mer-beoordeling. In paragraaf 4.13 wordt ingegaan op de mer-beoordelingsplicht en de samenhang met het bestemmingsplan en wordt over de mer-beoordelingsplicht een conclusie getrokken.