direct naar inhoud van 3.4 Uitgangspunten
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

3.4 Uitgangspunten

Het belangrijkste doel is om een actueel bestemmingsplan te hebben. Tegelijkertijd is er het streven om van de Kagerweg een toplocatie aan de A9 te realiseren. De Kagerweg kan een modern gemengd bedrijventerrein zijn. Op dit moment is hier nog niet alle potentie uitgehaald.

Voor het bedrijventerrein Kagerweg gelden daardoor in feite twee ontwikkelingen: optimaliseren van zichtlocaties aan de A9 en gericht invullen van het nog vrijliggende gebied aan de Noorderweg.

Consolideren met beperkte ontwikkelingen

Het bestemmingsplan is met name consoliderend van aard. Dit betekent dat de bestaande situatie het uitgangspunt is. De ondernemers die hier gevestigd zijn moeten een gezonde bedrijfsvoering kunnen houden. Daarom moeten op perceelsniveau beperkte ontwikkelingen mogelijk blijven. Dit betreft zowel de bouwmogelijkheden als de gebruiksmogelijkheden.

In dit bestemmingsplan wordt er daarom voor gekozen de bestemmingslegging zo flexibel mogelijk te houden. Voor alle percelen worden grote bouwvlakken opgenomen, waarbinnen 70% mag worden bebouwd. De algemene bouwhoogte die wordt toegelaten binnen de bouwvlakken bedraagt 13 m. Dit zijn maten die nu ook worden toegelaten op het terrein. Hier worden wel mogelijkheden geboden om onder voorwaarden vanaf te wijken.

Ontwikkelen als toplocatie aan de A9

De zichtlocaties aan de A9 kunnen beter gesitueerd worden en verder worden uitgenut. Behalve het Etos-gebouw kennen de zichtlocaties langs de A9 weinig hoogbouw. Dit is een gemiste kans voor de zichtbaarheid naar de A9 toe. Richting de op- en afrit van de A9 is nog braakliggend terrein waar een duidelijke zichtlocatie kan worden gecreëerd. Wenselijk is om de zichtlocaties aan de A9 volgens het volume van het Etos-gebouw te ontwikkelen. Voor de nog vrije kavels zijn een hoogte van een kantoorgedeelte van 4 lagen met accentuering tot zelfs 6 bouwlagen mogelijk. Een hoogwaardige uitstraling en gelijke hoogte is wenselijk voor een kwalitatief eenduidig beeld. Deze hoogte die mogelijk wordt gemaakt, geldt voor het gehele bouwvolume dat nog ontwikkeld kan worden langs de op- en afrit van de A9.

Daarnaast kan de functie van zichtlocatie verder uitgebreid worden, door incidenteel hogere volumes toe te staan op de gebouwen. In dit bestemmingsplan wordt voor 30% van elk gebouw een bouwhoogte van 30 m toegestaan. Hierdoor kunnen unieke architectonische ontwerpen ontstaan, die de herkenbaarheid van het bedrijventerrein vergroten. Deze mogelijkheid zorgt voorts voor efficient ruimtegebruik: eventuele uitbreidingen kunnen de lucht in, in plaats van dat er extra gronden voor nodig zijn.

Kansen liggen er ook in de zakelijke dienstverlening. Richting de stad toe kan dit uitgebreid worden, met een doortrekking langs de Wijkermeerweg. Het vrijliggende gebied aan de Noorderweg tegenover de Bazaar zou als een zoekgebied ingericht kunnen worden voor bedrijvigheid met een hoogwaardige uitstraling en hoogwaardige werkgelegenheid. Ook kan een deel van het zoekgebied mogelijk ingevuld worden als abc-locatie. Autobedrijven van de Wijkermeerweg, De Brink Schouwenaarstraat en een enkele van De Pijp kunnen zich daar dan op termijn geconcentreerd vestigen.

In het bestemmingsplan wordt hier rekening mee gehouden door dienstverlening toe te staan op het noordelijk deel van het bedrijventerrein.

De Kagerweg vormt bij binnenkomst vanuit Zaandam via de N246 de Poort van de haven van Beverwijk en zou als zodanig ingericht moeten worden. In het vigerende bestemmingsplan is hier in zoverre rekening mee gehouden door het opnemen van wegprofielen. Voor een deel zijn deze profielen gerealiseerd (Kanaalweg), maar aan de Noorderweg is dat nog niet het geval. Het bestemmingsplan houdt rekening met deze wegprofielen in die zin dat nieuwe bebouwing daar niet mogelijk wordt gemaakt.

Als poort van de haven is de locatie het visitekaartje van de haven. Het directe vrijliggende gebied is bij uitstek geschikt voor havengerelateerde bedrijven en transport- en logistieke bedrijven. Enkele bedrijven in die categorie hebben zich hier al gevestigd. Bij voorkeur kan een havenbedrijf zich hier goed profileren.

Milieuzonering

Bezien is welke bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn op het terrein. Hiervoor is een milieuzonering opgesteld (zie ook paragraaf 4.3), waarbij is uitgegaan van de bestaande gevoelige functies in de omgeving. Op basis daarvan is een algemene milieuzonering opgesteld die is vertaald naar het bestemmingsplan. Dit houdt in dat er, afhankelijk van de locatie op het terrein, er bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten uit ten hoogste categorie 4.2 aan de zuidelijke rand van het plangebied tot ten hoogste categorie 3.1 meer naar het midden van het plangebied.

Door niet per perceel vast te leggen welke bedrijven zijn toegelaten, ontstaat een grote flexibiliteit en mogelijkheid tot herstructurering binnen de huidige contouren. Indien de plannen voor de herstructurering verder worden uitgewerkt en blijkt dat de plannen niet binnen de regels van dit bestemmingsplan kunnen worden uitgevoerd, dan zal het bestemmingsplan moeten worden herzien.