direct naar inhoud van 2.3 Gemeente
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

2.3 Gemeente

Structuurvisie Beverwijk 2015+ 'Verleiden tot verblijven' (2009)

Op 26 juni 2009 is de Ontwerp-Structuurvisie ter inzage gelegd ten behoeve van inspraak en vooroverleg. De raad heeft medio 2010 de structuurvisie, met inachtneming van de inspraakreacties van inwoners en uitkomsten van het vooroverleg met verschillende instanties en overheden, welke hebben geleid tot enkele voorstellen, aanpassingen en verbeteringen die op 15 december door burgemeester en wethouders zijn behandeld, vastgesteld.

De Kagerweg wordt in de visie als volgt omschreven:

De Kagerweg kan zich ontwikkelen tot een toplocatie. Er ligt een zwaarder accent op het dienstverlenend karakter en de zakelijke dienstverlening. De kop van het gebied leent zich voor een strategische zichtlocatie.

 

Met dit bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk voldaan aan de uitgangspunten van de structuurvisie. Er is een inwaartse milieuzonering opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van een zo ruim mogelijke milieuzonering die mogelijk is gezien de ligging van enkele bedrijfswoningen.

Beverwijk bedreven

De bedrijventerreinenvisie geeft een integraal beeld met een praktische en concreet toepasbare werking op de toekomst van de bedrijventerreinen in Beverwijk, qua profiel, aanpak en functionaliteit. Tevens geeft het antwoord hoe Beverwijk voor de toekomst richting kan geven aan haar ruimtelijk economisch beleid voor de onderscheidende werklocaties. De ambitie van de gemeente Beverwijk is om de bedrijventerreinen economisch sterker en aantrekkelijker te maken. Beverwijk wil hiermee de werkgelegenheid stimuleren, met de focus op kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid.

In de visie wordt de Kagerweg genoemd als toplocatie aan de Rijksweg A9. Het is een modern bedrijventerrein waar nog niet alle potentie is benut. Er gelden twee belangrijke ontwikkelingen: het optimaliseren van de zichtlocaties aan de A9 en het verder invullen van de nog vrijliggende delen aan de Noorderweg.

De zichtlocaties kunnen beter benut worden. Op dit moment is er maar weinig hoogbouw richting de A9. Ook ligt er nog een groot stuk terrein braak in de oksel van de af- en oprit A9.

Het terrein heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een terrein voor transport, logistiek en havengerelateerd enerzijds en installatie- en bouwbedrijven anderzijds. Op het terrein zijn kansen voor de zakelijke dienstverlening.

Conclusie

In de verschillende gemeentelijke beleidsstukken wordt ingezet op het verder ontwikkelen van het bedrijventerrein als toplocatie. In dit bestemmingsplan is er daarom voor gekozen om de mogelijkheden voor gebruik en bouwen zo ruim mogelijk te houden, afgestemd op de huidige mogelijkheden en rekening houdend met de huidige functies en wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de bedrijven de mogelijkheid geboden voor een gedeelte van de bebouwing een hogere bouwhoogte te realiseren. Door deze hogere hoogte te benutten, kan de potentie als zichtlocatie verder worden benut. Waar mogelijk zal ruimte worden geboden voor ruimere bouwmogelijkheden.