direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

1.1 Aanleiding

Voor het gebied Kagerweg geldt op dit moment een verouderd bestemmingsplan. In het kader van de voorgeschreven tienjaarlijkse actualisering van bestemmingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro), komt het plangebied daarmee in aanmerking voor actualisatie.

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van aard. Het heeft als doel het bieden van een eenduidige en samenhangende juridisch-planologische regeling, waarin enerzijds de huidige situatie met bijbehorende gebruiks- en bouwmogelijkheden worden vastgelegd en anderzijds voldoende flexibiliteit wordt geboden om (beperkte) bouw- en gebruikswijzigingen mogelijk te maken. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden worden overgenomen, voor zover dit mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving en voor zover dit past binnen de huidige inzichten.

Daarnaast liggen in het plangebied een aantal nieuw ingevulde percelen. Voor deze locaties gelden in het voorgaande bestemmingsplan uit te werken bestemmingen. De bestemmingsleggingen voor deze percelen worden in het kader van de huidige inzichten en wet- en regelgeving eveneens geactualiseerd.