direct naar inhoud van Artikel 25 Algemene aanduidingsregels
Plan: Groene Westrand
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPGroenewestrand-VG01

Artikel 25 Algemene aanduidingsregels

25.1 Wro-zone - wijzigingsgebied 1
25.1.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Agrarisch' ter plaatse van de 'Wro-zone - wijzigingsgebied 1' wijzigen ten behoeve van de bouw van maximaal 1 vrijstaande tuinderswoning.

25.1.2 Bouwregels

Hoofdgebouw

Voor het bouwen van het hoofdgebouw gelden, na wijziging, de volgende regels:

 • a. binnen de wro-zone wijzigingsgebied mag maximaal één vrijstaande, grondgebonden tuinderswoning worden gebouwd;
 • b. de bruto vloeroppervlakte van de tuinderswoning mag niet meer bedragen dan 150 m²;
 • c. de inhoud van de tuinderswoning bedraagt maximaal 600 m³;
 • d. de goothoogte- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 en 9 meter.

Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden, na wijziging, de volgende regels:

 • a. binnen de wro-zone - wijzigingsgebied mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd met een totaaloppervlakte van maximaal 480 m²;
 • b. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 en 4,5 meter;
 • c. de oppervlakte van kassen mag niet meer bedragen dan 20% van het perceel met een maximum tot 2.000 m2;
 • d. de goot- en bouwhoogte van kassen en teeltondersteunende voorzieningen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 5 en 8 meter.
25.1.3 Voorwaarden

Aan de wijzigingsbevoegdheid kan toepassing worden gegeven mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. de omliggende bedrijven mogen niet in hun bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
 • b. de positie van de tuinderswoning, de bijbehorende bouwwerken en de kassen worden zorgvuldig afgewogen in het kader van de landschappelijke inpassing, waarbij wordt aangesloten op het bestaande lint en de geclusterde, reeds aanwezige, bebouwing;
 • c. het wijzigingsplan uitvoerbaar is op het gebied van financiële uitvoerbaarheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie;
 • d. De voorkeursgrenswaarde zoals bedoeld in artikel wordt 44 van de Wet geluidhinder , dan wel een te verlenen hogere waarde als bedoeld in artikel 45 van de Wet geluidhinder niet wordt overschreden.
 • e. De voorkeursgrenswaarde zoals bedoeld in artikel wordt 82, lid 1 van de Wet geluidhinder, dan wel een te verlenen hogere waarde als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder niet wordt overschreden.
25.2 Wro-zone - wijzigingsgebied 2
25.2.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Agrarisch' ter plaatse van de 'Wro-zone - wijzigingsgebied 2' wijzigen in de bestemming 'Wonen' in de vorm van maximaal 1 vrijstaande tuinderswoning.

25.2.2 Bouwregels

Hoofdgebouw

Voor het bouwen van het hoofdgebouw gelden, na wijziging, de volgende regels:

 • a. binnen de wro-zone wijzigingsgebied mag maximaal één vrijstaande, grondgebonden tuinderswoning worden gebouwd;
 • b. de bruto vloeroppervlakte van de tuinderswoning mag niet meer bedragen dan 250 m²;
 • c. de inhoud van de tuinderswoning bedraagt maximaal 600 m³;
 • d. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 en 6 meter.

Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden, na wijziging, de volgende regels:

 • e. de oppervlakte van het bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 100 m²;
 • f. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 en 4,5 meter;
 • g. de oppervlakte van kassen mag niet meer bedragen dan 20% van het perceel met een maximum tot 2.000 m2;
 • h. de goot- en bouwhoogte van kassen en teeltondersteunende voorzieningen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 5 en 8 meter.
25.2.3 Voorwaarden

Aan de wijzigingsbevoegdheid kan toepassing worden gegeven mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. de omliggende bedrijven mogen niet in hun bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
 • b. het wijzigingsplan uitvoerbaar is op het gebied van financiële uitvoerbaarheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie;
 • c. de landschappelijke inpasbaarheid is aangetoond;
 • d. De voorkeursgrenswaarde zoals bedoeld in artikel wordt 44 van de Wet geluidhinder , dan wel een te verlenen hogere waarde als bedoeld in artikel 45 van de Wet geluidhinder niet wordt overschreden.
 • e. De voorkeursgrenswaarde zoals bedoeld in artikel wordt 82, lid 1 van de Wet geluidhinder, dan wel een te verlenen hogere waarde als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder niet wordt overschreden.
25.3 Wro-zone - wijzigingsgebied 3
25.3.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Natuur - Duinpark' ter plaatse van de Wro-zone - wijzigingsgebied 3 wijzigen in de bestemming 'Wonen' in de vorm van een landgoed.

25.3.2 Bouwregels

Hoofdgebouw

Voor het bouwen van het hoofdgebouw gelden, na wijziging, de volgende regels:

 • a. binnen de wro-zone wijzigingsgebied mag maximaal één landhuis worden gebouwd;
 • b. in het landhuis mogen maximaal 7 wooneenheden worden gerealiseerd;
 • c. de wooneenheden mogen ook zorgwoningen betreffen;
 • d. de oppervlakte van het landhuis is maximaal 600m²;
 • e. de goothoogte bedraagt maximaal 12 meter;
 • f. de bouwhoogte bedraagt maximaal 15 meter.

Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden, na wijziging, de volgende regels:

 • a. binnen de wro-zone - wijzigingsgebied mag maximaal één bijbehorend bijgebouw worden gebouwd ten behoeve van het beheer van het landgoed;
 • b. de oppervlakte van het bijbehorende bouwwerk mag niet meer bedragen dan 200 m²;
 • c. de goothoogte bedraagt maximaal 3 meter;
 • d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 4,5 meter.
25.3.3 Voorwaarden

Aan de wijzigingsbevoegdheid kan toepassing worden gegeven mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. de omliggende bedrijven mogen niet in hun bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
 • b. het parkeren op eigen erf plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van het gebruik niet onevenredig toeneemt;
 • c. het wijzigingsplan uitvoerbaar is op het gebied van financiële uitvoerbaarheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie;
 • d. de landschappelijke inpasbaarheid is aangetoond;
 • e. De voorkeursgrenswaarde zoals bedoeld in artikel wordt 44 van de Wet geluidhinder , dan wel een te verlenen hogere waarde als bedoeld in artikel 45 van de Wet geluidhinder niet wordt overschreden.
 • f. De voorkeursgrenswaarde zoals bedoeld in artikel wordt 82, lid 1 van de Wet geluidhinder, dan wel een te verlenen hogere waarde als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder niet wordt overschreden.
25.4 Wro-zone - wijzigingsgebied 4
25.4.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming 'Agrarisch' ter plaatse van de 'Wro-zone - wijzigingsgebied 4' wijzigen ten behoeve van de bouw van maximaal 1 vrijstaande woning.

25.4.2 Bouwregels

Hoofdgebouw

Voor het bouwen van het hoofdgebouw gelden, na wijziging, de volgende regels:

 • a. binnen de wro-zone wijzigingsgebied mag maximaal één vrijstaande, grondgebonden woning worden gebouwd;
 • b. de bruto vloeroppervlakte van de woning mag niet meer bedragen dan 120 m²;
 • c. de goothoogte- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 en 9 meter.

Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden, na wijziging, de volgende regels:

 • a. binnen de wro-zone - wijzigingsgebied mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd met een totaaloppervlakte van maximaal 80 m²;
 • b. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 en 4,5 meter.
25.4.3 Voorwaarden

Aan de wijzigingsbevoegdheid kan toepassing worden gegeven mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. de omliggende bedrijven mogen niet in hun bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
 • b. de positie van de woning en de bijbehorende bouwwerken worden zorgvuldig afgewogen in het kader van de landschappelijke inpassing, waarbij wordt aangesloten op het bestaande lint en de geclusterde, reeds aanwezige, bebouwing;
 • c. het wijzigingsplan uitvoerbaar is op het gebied van financiële uitvoerbaarheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie;
 • d. de voorkeursgrenswaarde zoals bedoeld in artikel 44 van de Wet geluidhinder, dan wel een te verlenen hogere waarde als bedoeld in artikel 45 van de Wet geluidhinder niet wordt overschreden.
 • e. de voorkeursgrenswaarde zoals bedoeld in artikel 82, lid 1 van de Wet geluidhinder, dan wel een te verlenen hogere waarde als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder niet wordt overschreden;
 • f. het wijzigingsplan voldoet aan de regels voor Bestaand bebouwd gebied en voor Ruimte voor Ruimte zoals respectievelijk vermeld in artikel 9 en artikel 16 van de Provinciale Verordening Structuurvisie Noord-Holland, versie maart 2013.
25.5 Geluidzone - industrielawaai

De gronden ter plaatse van de aanduiding "geluidzone - industrie" zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (geluidhinderlijke inrichtingen).