direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Groene Westrand
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPGroenewestrand-VG01

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven uit categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • b. bedrijven uit de categorie 3.1 uitsluitend waar dit op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - dierencrematorium' uitsluitend voor een dierencrematorium;
 • d. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning (bw)';
 • e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 2 bedrijfswoningen' zijn twee bedrijfswoningen toegestaan;
 • f. tuinen en erven;
 • g. wegen en paden;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen.

met uitzondering van:

 • l. risicovolle inrichtingen;
 • m. geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
 • n. zelfstandige kantoren.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen;
 • b. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 2 bedrijfswoningen' zijn twee bedrijfswoningen toegestaan;
 • d. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, uitsluitend bij bedrijfswoningen;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2.2 Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter, tenzij anders is aangegeven op de verbeelding;
 • d. de inhoud van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 600 m³.
4.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het gezamenlijk oppervlak van aan-, uit- en bijgebouwen, alsmede overkappingen mag bij bouwpercelen met een grootte tot 500 m² niet meer bedragen dan 50% van het bouwperceel met een maximum van 50 m²;
 • c. het gezamenlijk oppervlak van aan-, uit- en bijgebouwen, alsmede overkappingen mag bij bouwpercelen groter dan 500 m² niet meer bedragen dan 10% van het bouwperceel met een maximum van 150 m²;
 • d. de bouwhoogte van een overkapping mag niet meer bedragen dan 3,00 meter;
 • e. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan maximaal 0,25 meter boven de eerste verdiepingsvloer;
 • f. de goothoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3,00 meter;
 • g. de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 4,50 meter.
4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte bedraagt maximaal:
  • 1. van bedrijfsinstallaties 3 meter;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - dierencrematorium' is een schoorsteen toegestaan tot ten hoogste 10 meter;
 • b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan voor zover (en in het geval dat) de regels voor vergunningsvrij bouwen dat toelaten.
4.3 Afwijken van de gebruiksregels
4.3.1 Andere milieucategorie

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.1 voor het toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, met uitzondering van nutsvoorzieningen, mits:

 • a. het bedrijf is opgenomen in de categorieën 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel het een bedrijf betreft dat voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorieën 1 of 2;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.