direct naar inhoud van Artikel 21 Waterstaat - Waterkering
Plan: Groene Westrand
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPGroenewestrand-VG01

Artikel 21 Waterstaat - Waterkering

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor waterkering met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen

In of op deze gronden mogen, ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere voorkomende bestemmingen geen gebouwen worden gebouwd. Deze regeling is niet van toepassing op bestaande gebouwen.

21.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. in of op deze gronden mogen, ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere voorkomende bestemmingen, geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd. Deze regeling is niet van toepassing op bestaande bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze bestemming, mag niet meer bedragen dan 6 meter.
21.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
21.4 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 21.2.1 voor het bouwen van de in de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mits:

 • a. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie van de dijk;
 • b. vooraf positief advies is ontvangen van het Hoogheemraadschap.
21.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.5.1 Verboden uitvoering van werken en werkzaamheden

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op de in artikel 21.1 bedoelde gronden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ophogen en afgraven van gronden;
 • b. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplantingen.
21.5.2 Weigeringsgrond

Deze omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie en aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de waterkering.

21.5.3 Uitzondering

Het verbod als bedoeld in lid 21.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan;
 • c. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond.