direct naar inhoud van Artikel 13 Sport
Plan: Groene Westrand
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPGroenewestrand-VG01

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maneges, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'manege';
 • b. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning (bw)';
 • c. sanitaire voorzieningen;
 • d. wegen en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen;
 • b. bedrijfswoningen;
 • c. overige gebouwen
 • d. paardenbakken;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
13.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 en 6 meter.
13.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. bedrijfswoningen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • c. de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 6 en 10 meter;
 • d. de inhoud van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 600 m³.
13.2.4 Overige gebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat buiten het bouwvlak gebouwen ten behoeve van opslag, stalling en onderhoud zijn toegestaan met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 50 m² en een bouwhoogte van maximaal 4 meter.
13.2.5 Paardenbakken

Voor het bouwen van paardenbakken gelden de volgende regels:

 • a. de aanleg en het gebruik van buitenbakken mag uitsluitend geschieden binnen of direct aansluitend aan het bij het perceel behorende bouwvlak en achter de naar de weg toegekeerde bebouwingsgrens;
 • b. de afstand tot niet op hetzelfde perceel gelegen woningen mag niet minder bedragen dan 20 meter;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 5 meter;
 • d. de oppervlakte van de buitenbak mag niet meer bedragen dan 800 m².
13.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte bedraagt maximaal:
  • 1. van speelvoorzieningen 3 meter;
 • b. voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan voor zover (en in het geval dat) de regels voor vergunningsvrij bouwen dat toelaten.