direct naar inhoud van Artikel 12 Recreatie
Plan: Groene Westrand
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPGroenewestrand-VG01

Artikel 12 Recreatie

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatie;
 • b. volkstuinen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';
 • c. wegen en paden;
 • d. sanitaire voorzieningen;
 • e. groen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen;
 • b. tuinhuisjes;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
12.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter.
12.2.3 Tuinhuisjes

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. het bouwen van tuinhuisjes is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'volkstuinen';
 • b. per volkstuin mag ten hoogste één tuinhuisje worden gebouwd;
 • c. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 30 m²;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter.
12.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter plaatse van de aanduiding 'volkstuinen' gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van broeikassen en bergkisten mag niet meer dan 0,60 meter bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet 1 meter bedragen;
 • b. de hoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 meter;
 • c. voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan voor zover (en in het geval dat) de regels voor vergunningsvrij bouwen dat toelaten.